Ban hành Quy chế Quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Xem cỡ chữ

​Quy chế này vừa được Bộ trưởng Trần Hồng Hà ký ban hành tại Quyết định số 2019/QĐ-BTNMT, ngày 1/9/2016.

​Quy chế quy định việc quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường đảm bảo phục vụ công tác quản lý, điều hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Và được áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được cấp quyền sử dụng thư điện tử công vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Về đối tượng được cấp hộp thư điện tử, bao gồm: Cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hợp đồng đang công tác, làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Các hội, đoàn thể, cơ quan và cá nhân liên quan có thể đăng ký sử dụng hộp thư điện tử cơ quan, cá nhân của Hệ thống thư điện tử công vụ Bộ Tài nguyên và Môi trường và chấp hành các quy định theo Quy chế này.

Quy chế cũng quy định rõ việc quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thư điện tử như (Quy tắc đặt tên thư điện tử; Tạo lập hộp thư điện tử; Quy trình cấp mới, thay đổi, hủy bỏ hộp thư điện tử; Quản lý hộp thư điện tử đơn vị; Quản lý hộp thư điện tử cá nhân; Sử dụng hộp thư điện tử; Công tác an ninh, an toàn thông tin khi sử dụng thư điện tử); cũng như trách nhiệm của các tổ chức liên quan.
Cụ thể, Cục Công nghệ thông tin là cơ quan chuyên môn chịu trách nhiệm quản lý, vận hành hệ thống thư điện tử của Bộ; Quản trị hệ thống thư điện tử và các dịch vụ cơ bản của hệ thống thông tin điện tử, đảm bảo hệ thống thư điện tử của Bộ hoạt động thông suốt, liên tục, an toàn và bảo mật thông tin; …
Các đơn vị có trách nhiệm trong việc quản lý, vận hành và duy trì hệ thống thư điện tử; tuyên truyền nâng cao nhận thức về việc sử dụng thư điện tử trong công việc cho cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị; thực hiện việc quản lý, sử dụng hộp thư điện tử được cấp đúng mục đích, có hiệu quả và chịu mọi trách nhiệm về nội dung thông tin chuyển, nhận qua hệ thống thư điện từ theo quy định của quy chế này.
Bên cạnh đó, các đơn vị thuộc trực Bộ phải thường xuyên kiểm tra, theo dõi và đánh giá việc sử dụng thư điện tử trong công việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị mình, coi việc sử dụng thư điện từ là một trong các chỉ tiêu để đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao và bình xét thi đua trong đơn vị.

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm