Tạo chuyển biến mạnh mẽ để công tác KH&CN phục vụ hiệu quả cho quản lý tài nguyên và môi trường

Xem cỡ chữ

​Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch công tác năm 2017 của Vụ Khoa học và Công nghệ sáng 23/1. Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ và toàn chể cán bộ, công chức của Vụ.

​Báo cáo tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Nguyễn Đắc Đồng cho biết, năm 2016, công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý hoạt động KH&CN của Bộ được quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng và hiệu quả, đặc biệt đã tập trung xây dựng được 04 Thông tư và 01 văn bản hướng dẫn, tạo nền tảng cơ bản cho công tác quản lý KH&CN của Bộ. Bên cạnh đó, Bộ cũng đã rà soát và ban hành được 63 tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong các lĩnh vực môi trường, địa chất và khoáng sản, đo đạc và bản đồ và công nghệ thông tin.

Nâng cao hiệu quả và chất lượng thực hiện các nhiệm vụ KH&CN, Bộ đã hoàn thiện việc thực hiện và tổng kết, đánh giá việc Chương trình KH&CH cấp quốc gia về dioxin; Chương trình KH&CN ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý TN&MT giai đoạn 2016-2020; bảo đảm tiến độ và chất lượng triển khai các đề đề tài KH&CN cấp bộ chuyển tiếp và mở mới năm 2016.

Công tác phát triển tiềm lực KH&CN của ngành TN&MT được quan tâm, trong đó ưu tiên kiện toàn các tổ chức KH&CN thuộc Bộ; xây dựng cơ sở vật chất, tăng cường năng lực cho các tổ chức KH&CN.

 

 

Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Đắc Đồng phát biểu tại Hội nghị

 

Hướng tới năm 2017, Vụ trưởng Nguyễn Đắc Đồng cho biết, Kế hoạch KH&CN năm 2017 của Bộ TN&MT sẽ tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra cơ bản, công tác dự báo, cảnh báo thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước về TN&MT, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: (i) Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động KH&CN của Bộ; đẩy mạnh việc chuyển giao các sản phẩm nghiên cứu khoa học của Chương trình KH&CN cấp quốc gia về biến đổi khí hậu, các Chương trình cấp Bộ giai đoạn 2011-2015 vào hoạt động thực tiễn của Bộ TN&MT và các địa phương; (ii) Tổ chức triển khai phương án tự chủ của các tổ chức KH&CN công lập thuộc Bộ TN&MT theo đúng tiến độ quy định tại Nghị định số 54/2016/NĐ-CP của Chính phủ; (iii) Đẩy mạnh triển khai các dự án tăng cường năng lực của các tổ chức KH&CN; (iv) Xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2018 theo hướng đẩy mạnh cơ chế đặt hàng, tổ chức tuyển chọn rộng rãi nhằm huy động cán bộ khoa học có năng lực của các đơn vị ngoài Bộ tham gia nghiên cứu KH&CN cấp Bộ của Bộ TN&MT;…

 

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đánh giá cao Vụ KH&CN đã thực hiện tốt vai trò tham mưu, quản lý nhà nước về KH&CN, đồng thời, để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của công tác này, Thứ trưởng đề nghị trong thời gian tới cần tiếp tục quan tâm kiện toàn các tổ chức KH&CN thuộc Bộ; đặc biệt, cần đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý nhà nước; nâng cao hiệu quả của công tác điều tra cơ bản và dự báo,…

 

Đối với công tác quản lý KH&CN của Bộ năm 2017, Thứ trưởng nhấn mạnh tới bốn nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ nhất, tiếp tục đặt trọng tâm vào việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn về quản lý KH&CN; xây dựng và trình ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Thứ hai, tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động KH&CN của Bộ; đẩy mạnh việc chuyển giao các sản phẩm nghiên cứu KH&CN vào hoạt động quản lý nhà nước của ngành TN&MT và giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra tại các địa phương.

Thứ ba, tập trung phát triển tiềm lực KH&CN của ngành TN&MT như tạo điều kiện về cơ sở vật chất và tăng cường năng lực cho các tổ chức KH&CN; tạo cơ chế thu hút nhân tài, bồi dưỡng, đào tạo các chuyên gia đầu ngành cho các lĩnh vực của Bộ.

Thứ tư, xây dựng chương trình hành động về KH&CN trong những năm tới theo hướng đẩy mạnh cơ chế đặt hàng, tổ chức tuyển chọn rộng rãi nhằm huy động các chuyên gia, các nhà khoa học có năng lực, tâm huyết trong và ngoài Bộ tham gia vào các chương trình, đề tài nghiên cứu KH&CN, nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn cho công tác quản lý nhà nước của ngành TN&MT.

 

Kết thúc hội nghị tổng kết, chia sẻ với những khó khăn của Vụ KH&CN - đơn vị tham mưu, tổng hợp, giúp Bộ quản lý về KH&CN đối với 08 lĩnh vực lớn, phức tạp và đều đòi hỏi ứng dụng cao về nghiên cứu KH&CN nhằm phục vụ công tác quản lý, Thứ trưởng mong rằng tập thể lãnh đạo và cán bộ công chức của Vụ KH&CN sẽ nỗ lực, cố gắng hơn nữa trong triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KH&CN của Bộ năm 2017, tạo chuyển biến mạnh mẽ, đóng góp tích cực cho công tác KH&CN của Bộ nói riêng và phục vụ phát triển bền vững đất nước nói chung.

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm