Đoàn kiểm tra hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ quản lý nhà nước tại Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam.

Xem cỡ chữ

Thực hiện công văn số 1302/BTNMT-TTr ngày 20/3/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chấp thuận kế hoạch kiểm tra năm 2018 của các đơn vị thuộc Bộ, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường tổ chức Đoàn kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường năm 2018, từ ngày 11 đến 15 tháng 6 năm 2018, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường đã tổ chức Đoàn kiểm tra do Phó Cục trưởng Nguyễn Bảo Trung làm trưởng đoàn để kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018 tại Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam.           

Đoàn đã kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin tại các đơn vị trên, chủ yếu là: Tình hình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về công nghệ thông tin; Xây dựng các văn bản, quy định, quy chế ứng dụng công nghệ thông tin; Công tác thực hiện dự án, nhiệm vụ, đưa vào sử dụng và khai thác các hệ thống CNTT đã được đầu tư; Hoạt động của Trang/Cổng thông tin điện; Xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu; Công tác bảo đảm an toàn thông tin; Tổ chức nhân lực liên quan đến ứng dụng CNTT,…

Đồng thời, nắm bắt tình hình của các đơn vị những khó khăn, những kiến nghị, đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công tác này cũng như việc phát huy vai trò quan tâm, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo và đơn vị chuyên trách làm công tác ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong ngành tài nguyên và môi trường.

Qua kiểm tra cho thấy các đơn vị đã quan tâm triển khai thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin theo chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường và hướng dẫn của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường. Trên cơ sở kết quả kiểm tra Đoàn  đã góp ý với các đơn vị về khắc phục những hạn chế tồn tại trong thời gian qua đồng thời sẽ đề xuất, kiến nghị với Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường về những biện pháp, giải pháp tháo gỡ khó khăn như hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thực hiện, tăng cường tập huấn kỹ thuật nghiệp vụ, đào tạo, chuyển giao công nghệ cho các đơn vị, đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của ngành trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Nguồn (DINTE)

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm