Hội thảo góp ý về việc xây dựng Thông tư quy định về thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên môi trường

Xem cỡ chữ

Ngày 26 tháng 3 năm 2018, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường tổ chức Hội thảo góp ý về việc xây dựng Thông tư quy định về thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên môi trường. Thành phần: Lãnh đạo Cục, Thành viên trong Tổ soạn thảo.

 Thực hiện Quyết định số 39/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường đã chủ trì xây dựng dự thảo Thông tư quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng.

Cục trưởng Lê Phú Hà đã có ý kiến kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Mục đích Thông tư khi ban hành cần đạt được:

- Thông tin, dữ liệu TNMT được thu thập đầy đủ nhất.

- Thông tin, dữ liệu TNMT được quản lý, bảo vệ tốt nhất.

- Thông tin, dữ liệu TNMT được cung cấp, chia sẻ thuận lợi nhất.

2. Các nội dung cần xem xét, chỉnh sửa, bổ sung trong dự thảo Thông tư:

- Chương I. Quy định chung:

+ Xác định rõ phạm vi điều chỉnh.

+ Xác định cụ thể danh mục dữ liệu.

- Chương II. Thu thập, quản lý thông tin, dữ liệu TNMT: Cần quy định rõ ràng, cụ thể các nội dung về thu thập, quản lý thông tin, dữ liệu TNMT.

- Nghiên cứu, xây dựng Khung quy chế về thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT. Trong đó: đưa Chương III. Lập, phê duyệt, thực hiện kế hoạch thu thập thông tin, dữ liệu và Chương IV. Kiểm tra, đánh giá, xử lý thông tin, dữ liệu đã được thu thập vào trong nội dung Khung quy chế.

- Nội dung Chương V. Lưu trữ, bảo quản thông tin, dữ liệu về TNMT tập trung quy định rõ việc quản lý CSDL (bao gồm việc xây dựng, cập nhật, vận hành). Quy định cụ thể hơn các nội dung đã được đề cập trong Nghị định.

- Chương VI. Công bố danh mục thông tin, dữ liệu TNMT:

+ Cần đưa ra quy định, chính sách, cơ chế nhằm thu thập thông tin, dữ liệu TNMT đầy đủ nhất, thúc đẩy tiếp cận, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT thuận lợi nhất.

+ Việc cung cấp thông tin là do pháp nhân sở hữu cung cấp.

+ Việc công bố thông tin do từng cấp công bố (Bộ TNMT là cơ quan đóng vai trò tổng hợp).

- Nghiên cứu, xem xét dự thảo Thông tư “CSDL Không gian khung” đưa các nội dung phù hợp vào Thông tư. Trong đó, nhấn mạnh CSDL không gian, thông tin địa lý thuộc Sở TNMT quản lý.

3. Tổ chức thực hiện:

- Phòng Pháp chế và Quản lý hoạt động công nghệ thông tin đóng vai trò đầu mối tổng hợp; đề xuất kế hoạch, phân công trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị thực hiện; báo cáo kịp thời tình hình thực hiện cho Cục trưởng.

- Các đơn vị phối hợp thực hiện:

+ Đơn vị quản lý nhà nước: Phòng Hệ thống thông tin.

+ Đơn vị chuyên môn nghiệp vụ: Trung tâm Thông tin lưu trữ và Thư viện tài nguyên môi trường quốc gia; Trung tâm Công nghệ phần mềm và GIS; Trung tâm Kiểm định sản phẩm công nghệ thông tin; Trung tâm ứng dụng công nghệ thông tin phía Nam.

Đồng chí Đào Quốc Hùng, chủ trì Tổ soạn thảo xây dựng Thông tư quy định về thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên môi trường báo cáo tổng quát tình hình thực hiện soạn thảo Thông tư và trình bày đề cương dự thảo và quá trình xây dựng Thông tư:

Các thành viên tham dự Hội thảo đã nhiệt tình đóng góp nhiều ý kiến thiết thực cho việc xây dựng Thông tư quy định về thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên môi trường.

Nguồn (DINTE) 

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm