Tăng cường bảo đảm an toàn thông tin cá nhân trên mạng

Xem cỡ chữ

Ngày 30/12/2021 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 5367/BTTTT-CATTT về viêc Tăng cường bảo đảm an toàn thông tin cá nhân trên mạng

Nhằm tăng cường bảo đảm an toàn thông tin cá nhân trên môi trường mạng theo quy định của Luật An toàn thông tin mạng, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp rà soát, triển khai đầy đủ các quy định về an toàn thông tin mạng, trọng tâm như sau:

1. Tăng cường triển khai các giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý và chính sách về bảo đảm an toàn thông tin cá nhân trên môi trường mạng theo Luật An toàn thông tin mạng và các văn bản pháp luật có liên quan, gồm: a) Thực hiện các quy định về gửi thông tin theo quy định tại Điều 10, Luật An toàn thông tin mạng. b) Tuân thủ các nguyên tắc bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng theo quy định tại Điều 16, Luật An toàn thông tin mạng. c) Triển khai đầy đủ các quy định về “Thu thập và sử dụng thông tin cá nhân” theo Điều 17; “Cập nhật, sửa đổi và hủy bỏ thông tin cá nhân” theo Điều 18 và “Bảo đảm an toàn thông tin cá nhân trên mạng” theo Điều 19, Luật An toàn thông tin mạng.

2. Tổ chức xây dựng, phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ và triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ đối với các hệ thống thông tin có xử lý thông tin riêng, thông tin cá nhân. Thời gian hoàn thành trước 31/3/2022.

3. Rà soát, thống kê các hệ thống thông tin có xử lý thông tin cá nhân thuộc phạm vi quản lý, hiện trạng triển khai các giải pháp an toàn thông tin mạng, tình hình phê duyệt và triển khai đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Xem nội dung chi tiết văn bản tại đây

 

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm