Đảng ủy Bộ TN&MT triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Xem cỡ chữ

Ngày 6/12, Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và triển khai nội dung đạo đức, công vụ đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Bộ theo hình thức trực tuyến tại 10 điểm cầu.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Quốc Trung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ, Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh: Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 ban hành những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách đã cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

Đồng chí Lê Quốc Trung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ, Chánh Thanh tra Bộ phát biểu tại Hội nghị

Đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường, vấn đề Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, thực hiện Nghị quyết mới về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là vấn đề hết sức hệ trọng, liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ; đến phát triển kinh tế biển gắn với phát triển xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hợp tác quốc tế về biển.

Đồng chí Lê Quốc Trung đề nghị các cán bộ, đảng viên tập trung trí tuệ, tư duy để nghe báo cáo viên trực tiếp truyền đạt để nhận thức sâu sắc hơn nữa nội dung cơ bản của Nghị quyết. Trên cơ sở đó, các cấp ủy Đảng xây dựng chương trình hành động của cấp ủy mình thực hiện Nghị quyết đảm bảo phù hợp, sát với thực tiễn.

Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương truyền đạt nội dung của Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XII

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Báo cáo viên cấp Trung ương đã trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản trong Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XII, bao gồm: Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; một số vấn đề về công tác cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác… 

Đồng chí Vũ Đức Nam nhấn mạnh: Việc thực hiện Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên là hết sức cần thiết, sẽ góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Cũng tại Hội nghị, GS.TS. Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Khoa học nghiên cứu nhân tài - nhân lực triển khai nội dung về đạo đức, công vụ. GS.TS. Hoàng Chí Bảo đã truyền đạt các nội dung, các tư duy mới về vấn đề đạo đức con người, đạo đức công dân cũng như đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ công chức trong hệ thống nhà nước nói chung và ngành tài nguyên và môi trường nói riêng.

 

GS.TS. Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Khoa học nghiên cứu nhân tài - nhân lực truyền đạt các nội dung về đạo đức công vụ

Hội nghị cũng được nghe triển khai một số nhiệm vụ trong Kế hoạch của Đảng ủy Bộ thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, Khóa XII của Đảng. Theo đó, Đảng ủy Bộ phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ xây dựng 01 Chương trình hành động của Ban cán sự đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường về thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương 8. Các cấp ủy từ chi ủy cơ sở, đảng ủy cơ sở trở lên nghiên cứu kỹ các mục tiêu, quan điểm các nhiệm vụ, giải pháp đột phá của Nghị quyết để xây dựng chương trình hành động của tập thể cấp ủy thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương 8. Các chi bộ trực thuộc căn cứ vào các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII để cụ thể hóa, bổ sung vào chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của chi bộ. Bí thư cấp ủy (từ Bí thư chi bộ trực thuộc trở lên), người đứng đầu cơ quan, đơn vị (từ cấp vụ trưởng và tương đương trở lên) xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 phù hợp với chức trách nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Ngay sau Hội nghị này, các cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ sẽ viết bản thu hoạch cá nhân, nhằm đưa các nội dung của Nghị quyết được triển khai đến từng cá nhân, từng đơn vị thiết thực và hiệu quả. Việc học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng và viết bản thu hoạch cá nhân được coi là căn cứ đánh giá, phân loại, bình xét thi đua cuối năm của tổ chức đảng và đảng viên.

Nguồn (http://www.monre.gov.vn)

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm