Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường tổ chức Hội nghị Công chức và người lao động năm 2018.

Xem cỡ chữ

Sáng ngày 25 tháng 01 năm 2019, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường tổ chức Hội nghị cán bộ công chức và người lao động khối cơ quan Cục năm 2018 . Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Cục, toàn thể công chức và người lao động thuộc khối cơ quan Cục

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, Công đoàn CSTV Khối cơ quan tiến hành Hội nghị cán bộ công chức năm 2018. Được sự chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Cục, Khối cơ quan tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2018, thông qua quy chế chi tiêu nội bộ khối cơ quan và kiện toàn Ban TTrND nhiệm kỳ 2019-2021.

Hội nghị tập trung vào các nội dung: Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện những quy định về dân chủ trong hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2018 và phương hướng biện pháp tổ chức các phong trào thi đua năm 2019; Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2018 phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Lãnh đạo Cục, Chủ tịch công đoàn giải đáp thắc mắc, kiến nghị của công chức và người lao động đối với các nội dung thuộc thẩm quyền, bàn các biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của công chức và người lao động trong cơ quan; Xin ý kiến đóng góp để tiếp tục hoàn thiện Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan; Bầu mới Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2021

Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc và chất lượng cao. Hội nghị công chức và người lao động Khối cơ quan đã thành công rực rỡ.

Nguồn (DINTE)

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm