Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 của Đảng bộ Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường

Xem cỡ chữ

Ngày 30/01/2019, tại Trụ sở Cục công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường, Đảng ủy Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ 2019 Đảng Bộ cơ sở Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường.

Tại Hội nghị đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 trong đó nêu bật về thành tích kết quả đã đạt được trong năm 2018 của Đảng bộ cơ sở Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường, nổi bật là: Công tác quản lý nhà nước, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản quản lý; Công tác quản lý, hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin; Công tác tổ chức cán bộ; Công tác kế hoạch và tài chính; Công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; Công tác quản lý kho tư liệu và cung cấp thông tin; Công tác Thi đua khen thưởng; Hoạt động của các tổ chức đoàn thể; Thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, dự án ứng dụng CNTT; Công tác xây dựng Đảng: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng; Học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; Về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Công tác tư tưởng, bồi dưỡng lý luận chính trị; Kết quả đánh giá, phân loại, khen thưởng; Công tác tổ chức, cán bộ; Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể; Nhiệm vụ trọng tâm năm 2019...


Nhiều Đảng viên các Chi bộ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực để hoàn thiện Báo cáo tổng kết và chương trình công tác Đảng năm 2019 của Đảng bộ.


Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2018 của Đảng bộ đã thành công tốt đẹp, tạo điều kiện triển khai thực hiện thành công các nhiệm vụ công tác Đảng năm 2019,tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Tăng cường công tác nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng; chủ động cung cấp thông tin để kịp thời định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên. 


Sau đây là một số hình ảnh tại Hội nghị:

Nguồn (DINTE)

 

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm