Ngưng hiệu lực thi hành một số quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Xem cỡ chữ

BTNMT về việc quy định ngưng hiệu lực thi hành một số quy định của Thông tư 08/2018/TT-BTNMT ngày 14/09/2018 và Thông tư 09/2018/TT-BTNMT ngày 14/09/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

Theo đó, ngưng hiệu lực thi hành một số quy định sau:

- Điều 2 Thông tư 08/2018/TT-BTNMT và Thông tư 09/2018/TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

- Quy định trách nhiệm kiểm tra Nhà nước đối với chất lượng phế liệu nhập khẩu của cơ quan kiểm tra (Sở Tài nguyên và Môi trường) nơi có nhà máy, cơ sở sản xuất sử dụng phế liệu nhập khẩu tại các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư 08/2018/TT-BTNMT và Thông tư 09/2018/TT-BTNMT, cụ thể:

+ Mục 1.3.6 Phần 1 QCVN 31:2018/BTNMT; QCVN 32:2018/BTNMT; QCVN:33:2018/BTNMT; QCVN 66:2018/BTNMT;

+ Mục 1.3.5 Phần 1 QCVN 65:2018/BTNMT; QCVN 67:2018/BTNMT…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày ký.

Nguồn Dinte

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm