Thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020

Xem cỡ chữ

Ngày 22/02/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản số 451a/BTTTT-KHTC về việc thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020

Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan thực hiện một số nội dung:

a. Đề nghị các bộ, ngành, cơ quan trung ương, các địa phương căn cứ Quyết định phê duyệt Chương trình của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ TTTT tại Thông tư số 23/2018/TT-BTTTT ngày 28/12/2018 hưóng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình theo thẩm quyền.

- Đối với việc thực hiện Chương trình bằng nguồn vốn đầu tư của ngân sách nhà nước, các cơ quan, đơn vị căn cứ quy định hiện hành của Luật Đầu tư công và các pháp luật liên quan để thực hiện.

- Đối với việc thực hiện Chương trình bằng nguồn vốn sự nghiệp, trên cơ sở dự toán chi ngân sách Trung ương cho Chưong trình năm 2019 (theo Công văn số 1380/BTC-NSNN ngày 29/01/2019 của Bộ Tài chính), Bộ TTTT thông báo tới các bộ, ngành và địa phương nội dung nhiệm vụ sử dụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp của Chương trình được ngân sách Trung ương cấp năm 2019 (chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo Công văn này). Đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện và sử dụng kinh phí đúng mục đích đạt hiệu quả.

b. Đề nghị các bộ, ngành, cơ quan trung ương và các địa phương chỉ đạo các đơn vị được giao thực hiện Chương trình rà soát lại các dự án, kế hoạch thực hiện chưong trình thực hiện bằng nguồn vốn đầu tư, nguồn vốn sự nghiệp đã
được phê duyệt. Trường hợp các dự án (thực hiện bằng nguồn vốn đầu tư) và kế hoạch thực hiện Chương trình (bằng nguồn vốn sự nghiệp) có nội dung chưa phù hợp với Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ TTTT tại Thông tư 23/2018/TT-BTTTT ngày 28/12/2018 đề nghị cơ quan, đon vị có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

Nguồn: Dinte

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm