Hướng dẫn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Xem cỡ chữ

Ngày 21/12/2021 Văn phòng Chính phủ ban hành Văn bản số 9318/VPCP-KSTT về việc hướng dẫn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại điểm a, đ, g khoản 2 mục V Điều 1 Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; trên cơ sở ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương, Văn phòng Chính phủ đã tổng hợp, hoàn thiện tài liệu hướng dẫn về số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Thứ nhất: Tổng quan Mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính gồm các nội dung: (1) Mô tả các thành phần và mối quan hệ trong Mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; (2) Yêu cầu chức năng của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh.

Thứ hai: Về Quy trình nghiệp vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông bao gồm: Quy trình chung và Quy trình chi tiết

Thứ ba: Quy trình tiếp nhận, xử lý, trả kết quả thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Thứ tư: Các nội dung công việc cần triển khai cụ thể gồm: (1) Rà soát, chuẩn hóa dữ liệu thủ tục hành chính; (2) Kiện toàn bộ phận một cửa; (3) Tổ chức thực hiện số hóa.

Xem nội dung chi tiết hướng dẫn tại đây

Nguồn: Dinte

 

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm