Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Xem cỡ chữ

Ngày 30/12/2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Văn bản số 2649/QĐ-BTNMT về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công táccải cách hành chính năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Theo kế hoạch, năm 2022 Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành kiểm tra công tác Cái cách hành chính tại 10 đơn vị gồm:
1. Vụ Kế hoạch -Tài chính
2. Vụ Pháp chế
3. Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
4. Tổng cục Quản lý đất đai
5. Cục Biến đổi khí hậu
6. Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường
7. Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
8. Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường
9. Viện Khoa học Tài nguyên nước
10. Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường
Mục đích
Thứ nhất: Có căn cứ đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ trong chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) theo Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 và các Chương trình, Kế hoạch CCHC của Bộ.

Thứ hai: Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch CCHC năm 2022, giám sát tiến độ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, đánh giá tổng hợp kết quả trên các lĩnh vực CCHC đã xác định trong kế hoạch.

Thứ ba: Thông qua kiểm tra phát hiện những mặt mạnh, những điển hình, sáng kiến cũng như những tồn tại, thiếu sót và khó khăn trong tổ chức, chỉ đạo triển khai CCHC của các đơn vị làm cơ sở để tham mưu, kiến nghị, đề xuất những giải pháp khắc phục kịp thời.

Thứ tư: Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý trong việc triển khai thực hiện công tác CCHC.

Nội dung kiểm tra:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC.

2. Cải cách thể chế.

3. Cải cách thủ tục hành chính.

4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.

5. Cải cách chế độ công vụ.

6. Cải cách tài chính công.

7. Xây dựng và phát triển chính phủ số, chính phủ điện tử.

Nội dung chi tiết xem tại đây

Nguồn: Dinte

 

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm