Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch công tác năm 2020

Xem cỡ chữ

Ngày 19/12, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch công tác năm 2020. Hội nghị vinh dự được Thứ trưởng Trần Quý Kiên tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, ... cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Cục.

Đánh giá kết quả công tác năm 2019, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường đã hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ được giao, phát huy hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý điều hành và chuyên môn nghiệp vụ của Bộ và toàn ngành tài nguyên và môi trường (TN&MT), góp phần vào cải cách hành chính, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc gia.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghệ thông tin ngành TN&MT, Cục đã chú trọng xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và văn bản điều hành của Bộ để từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn Ngành. Cục đã xây dựng và trình Bộ ban hành Thông tư số 20/2019/TT-BTNMT quy định kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành các hệ thống công nghệ thông tin trong ngành TN&MT; đã xây dựng các đề án quan trọng trình Thủ tướng Chính phủ như Đề án “Xây dựng hệ thống CSDL liên ngành về đồng bằng sông Cửu Long phục vụ phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu”; Đề án “Hoàn thiện CSDL TN&MT kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, CSDL của các địa phương, các bộ, ngành”. Đồng thời, Cục đã xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài nguyên môi trường.

Triển khai Chính phủ điện tử, Cục đã nỗ lực cùng các đơn vị thuộc Bộ thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra của Nghị quyết trước 1 năm. Cụ thể, đã hoàn thành và đưa vào triển khai 114 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (92 dịch vụ công mức độ 3, 22 dịch vụ công mức độ 4) tại Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ với một số dịch vụ công kết nối liên thông đến địa phương và tại Hệ thống hải quan một cửa quốc gia.

Đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị thuộc Bộ đã gửi, nhận 100% văn bản điện tử; tỷ lệ văn bản điện tử ký số đạt 98%; gửi, nhận đối với đơn vị ngoài Bộ qua Trục liên thông văn bản quốc gia, có ký số đạt 98%. Hệ thống Quản lý văn bản và hồ sơ điện tử của Bộ được đánh giá cao và được Hội truyền thông số Việt Nam trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2019 - Hạng mục Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc.

Cục đã hoàn thiện trình Ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành TN&MT phiên bản 2.0; tiếp tục hoàn thiện xây dựng CSDL quốc gia, chuyên ngành; đang tiếp tục xây dựng đề án, thực hiện hoàn thiện các CSDL cơ bản, gồm: (i) CSDL đất đai quốc gia; (ii) CSDL nền địa lý quốc gia, bản đồ địa hình quốc gia; (iii) kết nối liên thông CSDL TN&MT với các hệ thống thông tin, CSDL của các địa phương, các bộ, ngành; (iv) CSDL liên ngành vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu; (v) CSDL quốc gia về quan trắc TN&MT; (vi) CSDL về nguồn thải... Bên cạnh đó, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường đã tham gia và thực hiện tích cực các nhiệm vụ của Tổ giúp việc Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử.

Cục cũng đã tham gia tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; chủ động tham mưu Bộ xây dựng kế hoạch và giải pháp trong việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng này.

Đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục cũng phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, các Sở TN&MT đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước của Ngành. Cục đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng Hệ thống tương tác trong chỉ đạo điều hành giữa Bộ với Sở TN&MT các địa phương với khối lượng lớn văn bản điện tử được gửi, nhận; xây dựng Hệ thống tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân; tiếp tục duy trì, vận hành, hỗ trợ kỹ thuật các hệ thống, đảm bảo an toàn, an ninh và ổn định các hệ thống thông tin (như hệ thống Cổng thông tin điện tử, hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc, hệ thống quản lý cán bộ, công chức, viên chức…).

Trong năm 2020 với bối cảnh Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai Chính phủ điện tử, chuyển đổi số, chủ động tham gia Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Cục xác định các hai nhiệm vụ trọng tâm là: Một là, triển khai thực hiện Kế hoạch hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025; hai là, tích cực thực hiện chuyển đổi số ngành TN&MT trong bối cảnh chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quý Kiên biểu dương và đánh giá cao Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019 và phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và hoàn thiện CSDL ngành TN&MT. Thứ trưởng đề nghị Cục phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ triển khai quyết liệt nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia, CSDL chuyên ngành kết nối, liên thông đồng bộ từ trung ương đến địa phương nhằm phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và chuyên môn nghiệp vụ toàn Ngành, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

“Bộ Tài nguyên và Môi trường là Bộ đầu tiên ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản 2.0. Bộ cũng chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, thể hiện qua việc 100% văn bản, tài liệu không mật là văn bản điện tử, được trao đổi trên môi trường mạng; 98% văn bản sử dụng chữ ký số;... Đây là những kết quả bước đầu đáng ghi nhận về ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ và ngành TN&MT.” – Thứ trưởng Trần Quý Kiên ghi nhận những kết quả công tác của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường.

Để tiếp tục phát huy các kết quả này, Thứ trưởng đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ quyết liệt chỉ đạo và gương mẫu trong hiện đại hóa hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai Chính phủ điện tử trong công tác của đơn vị; quan tâm đến công tác an toàn, an ninh và bảo mật thông tin điện tử.

Triển khai nhiệm vụ năm 2020 và giai đoạn tới, Thứ trưởng đề nghị Cục tiếp tục phát huy vai trò tham mưu giúp Bộ trưởng đề xuất các giải pháp quyết liệt triển khai nhiệm vụ xây dựng CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành, kết nối, liên thông đồng bộ từ Trung ương đến địa phương phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và chuyên môn nghiệp vụ của toàn Ngành, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, có chính sách ưu tiên thiết thực trong thu hút, ưu đãi, đào tạo, sử dụng, nhân lực, cán bộ kỹ thuật về công nghệ thông tin; đảm bảo đội ngũ cán bộ kế cận, xây dựng Cục ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đã trao tặng Cờ thi đua của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bằng khen Bộ trưởng cho các tập thể, cá nhân của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường có thành tích xuất sắc.

Trao Cờ thi đua của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho 2 tập thể

Trao Bằng khen Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho các tập thể, cá nhân

Nguồn: Dinte

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm