Thông tư: Ban hành quy trình kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường

Xem cỡ chữ

Ngày 18 tháng 12 năm 2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành thông tư số 20/2019/TT-BTNMT về việc Ban hành quy trình kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường.

Thông tư 20/2019/TT-BTNMT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/02/2019, Thông tư này bãi bỏ một số nội dung của các Thông tư sau:

- Chương II Phần II Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường;

- Điều 18 Thông tư số 58/2015/TT-BTNMT ngày 8 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định thẩm định, kiểm tra và nghiệm thu dự án ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường kể từ khi Thông tư này có hiệu lực.

Chi tiết nội dung thông tư, tham khảo tại đây

Chi tiết BẢNG SỐ 1. Danh mục sản phẩm bước xây dựng phần mềm hỗ trợ việc quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường, tham khảo tại đây

Chi tiết BẢNG SỐ 2. Danh mục sản phẩm bước duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường, tham khảo tại đây.

Chi tiết BẢNG SỐ 3. Danh mục sản phẩm bước kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường, tham khảo tại đây.

Nguồn: Dinte

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm