Công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường

Xem cỡ chữ

Ngày 21/1/2020 Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường đã ký ban hành quyết định số 01/QĐ-CNTT về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường.

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Biên bản Thẩm định quyết toán năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 10 tháng 9 năm 2019;

Căn cứ Thông báo số 95/TB-BTNMT ngày 09 tháng 10 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thông báo thẩm định quyết toán năm 2018;

Ngày 21/1/2020 Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường đã ký ban hành quyết định số 01/QĐ-CNTT về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của  Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường. 

Nội dung chi tiết xem tại đây

Nguồn: Dinte

 

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm