Tổ chức các hoạt động quảng bá du lịch Việt Nam trong khuôn khổ Năm Chủ tịch ASEAN 2020

Xem cỡ chữ

Ngày 06/03/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành văn bản số 1161/BTNMT-TĐKTTT về việc tổ chức các hoạt động quảng bá du lịch Việt Nam trong khuôn khổ Năm Chủ tịch ASEAN 2020.

Tại văn bản này, Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc phổ biến, khai thác, sử dụng các tài liệu, đường dẫn theo hướng dẫn của Tổng cục Du lịch; lồng ghép hoạt động tuyên truyền, quảng bá tài liệu, chủ đề về du lịch Việt Nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao của Năm Chủ tịch ASEAN 2020; tổ chức truyền thông, quảng bá thông qua các kênh, công cụ thuộc phạm vị quản lý.

Chi tiết các tài liệu quảng bá, xúc tiến du lịch Việt Nam do Tổng cục Du lịch chuẩn bị như sau:

1. Bộ nhận diện thương hiệu:

- Bộ nhận diện thương hiệu du lịch Việt Nam (Vietnam Timeless Charm): truy cập và tải về tại: https://www.vietnamtourism.gov.vn/index.php/items/14445

- Bộ nhận diện Năm Chủ tịch ASEAN 2020, truy cập và tải về tại: http://tailieu.aseanvietnam.vn/?/files-pub/t6JVN6xvHf/list

2. Phim ngắn:

a. Phim ngắn quảng bá du lịch Việt Nam, truy cập và tải về tại: https://www.vietnamtourism.gov.vn/index.php/items/14445, gồm:

- Phim ngắn giới thiệu du lịch Việt Nam (Tiếng Anh, thời lượng: 30 giây, 5 và 10 phút).

- Phim ngắn giới thiệu du lịch ẩm thực (Tiếng Anh, thời lượng: 1, 3 và 6,35 phút).

- Phim ngắn giới thiệu du lịch di sản (Tiếng Anh, thời lượng: 1 và 3 phút).

- Phim ngắn giới thiệu du lịch biển (Tiếng Anh, thời lượng: 1 và 3 phút).

- Phim ngắn giới thiệu du lịch Golf (Tiếng Anh, thời lượng: 45 giây).

b. Phim ngắn giới thiệu Năm Chủ tịch ASEAN 2020, truy cập và tải về tại: https://www.asean2020.vn/thu-vien-video

3. Ấn phẩm giới thiệu du lịch Việt Nam:

- Sách giới thiệu du lịch Việt Nam.

- Bản đồ du lịch Việt Nam.

- Các tập gấp: du lịch biển, di sản và ẩm thực Việt Nam.

4. Trang thông tin điện tử, mạng xã hội du lịch Việt Nam:

a. Trang thông tin điện tử:

- https://www.vietnamtourism.gov.vn/english/: Thông tin phát triển du lịch Việt Nam.

- https://www.vietnam.travel/: Giới thiệu điểm đến, sản phẩm và thông tin liên quan của du lịch Việt Nam.

b. Mạng xã hội du lịch Việt Nam:

- Facebook: https://www.facebook.com/VietnamTourismBoard/

- Instagram: https://www.instagram.com/vietnamtourismboard/

-Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCQS_4kJTNb3E2Fy3AxPhLZg/featured?vi+ew_as=public

- Pinterest: https://www.pinterest.ph/VietnamTourismBoard/

Nguồn: Dinte

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm