Bộ TNMT: Ban hành Quy chế tổ chức họp trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Xem cỡ chữ

Ngày 21/05/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành văn bản số 1151/QĐ-BTNMT về việc Ban hành Quy chế tổ chức họp trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Việc ban hành Quy chế tổ chức họp trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Quy chế) nhằm mục đích:

Thứ nhất: Đảm bảo nhanh chóng, kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong công tác quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ của Bộ; kịp thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, giảm chi phí, tiết kiệm thời gian; cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, đáp ứng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp; vận hành Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, ngành tài nguyên và môi trường số.

Thứ hai: Đáp ứng yêu cầu đầy đủ về nội dung, chất lượng, tính tương tác; phải tuân thủ quy chế làm việc của Bộ, quy định về chế độ họp, kỷ luật kỷ cương hành chính.

Thứ ba: Trình bày thông tin trong làm việc, trao đổi, tham vấn, góp ý kiến… theo quy định về chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước...

Nội dung chi tiết của Quy chế gồm 4 chương, cụ thể như sau:

  • Chương I: Quy định chung

  • Chương II.: Thực hiện họp trực tuyến

  • Chương III: Trách nhiệm của các đơn vị

  • Chương IV: Tổ chức thực hiện.

Theo điều 11 Quy chế này, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường được giao nhiệm vụ:

1. Đầu mối quản lý, triển khai, đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ, tổng hợp báo cáo về thực hiện họp trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường (là chỉ tiêu thành phần triển khai Chính phủ điện tử); bảo đảm hỗ trợ kỹ thuật các cuộc họp trực tuyến của Lãnh đạo Bộ với bộ, ngành, địa phương theo phân công.

2. Quản lý, bảo đảm vận hành Hệ thống họp trực tuyến dùng chung Bộ Tài nguyên và Môi trường, gồm các nhiệm vụ sau:

a) Cài đặt hệ thống trên hệ thống máy chủ và dự phòng tại Trung tâm dữ liệu của Bộ, bàn giao tài khoản để các đơn vị trực thuộc Bộ chủ động tạo lập, quản lý các cuộc họp trực tuyến của đơn vị. Hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị trong việc quản lý và sử dụng hệ thống họp trực tuyến khi cần thiết.

b) Đề xuất về trang thiết bị, phần mềm, tổ chức phát triển, hoàn thiện Hệ thống họp trực tuyến dùng chung đáp ứng yêu cầu việc họp, làm việc trực tuyến trong hoạt động quản lý, điều hành, chuyên môn của các đơn vị thuộc Bộ.

 c) Lập hồ sơ đề xuất cấp độ và phương án bảo đảm an toàn thông tin cho Hệ thống họp trực tuyến dùng chung gửi Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định, trình Bộ trưởng xem xét, phê duyệt; thực hiện phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ được phê duyệt.

d) Quản trị, vận hành kỹ thuật, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, bảo dưỡng Hệ thống họp trực tuyến dùng chung của Bộ theo quy định. Rà soát hệ thống, tiếp nhận và tổng hợp các ý kiến phản ánh của các cơ quan, đơn vị để nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cấp, mở rộng, hoàn thiện hệ thống; tập huấn, hướng dẫn vận hành hệ thống để đáp ứng yêu cầu về chất lượng, phạm vi, quy mô làm việc, họp trực tuyến của Bộ.

đ) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc xử lý sự cố về mạng đường truyền, sự cố liên quan đến hệ thống họp trực tuyến khi tổ chức các cuộc họp trực tuyến.

e) Thống kê, báo cáo hàng năm và đột xuất theo yêu cầu về tình hình họp trực tuyến trên Hệ thống họp trực tuyến dùng chung.

3. Hàng năm lập, trình phê duyệt dự toán chi phí cho việc quản lý, vận hành, bảo dưỡng, bảo trì Hệ thống họp trực tuyến dùng chung và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin liên quan.

Tham khảo nội dung chi tiết tại đây

Nguồn: Dinte

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm