Kế hoạch kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2021

Xem cỡ chữ

Ngày 25/12/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản số 2947/QĐ-BTNMT Kế hoạch kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2021

Kế hoạch được ban hành nhằm Thực hiện Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 thánh 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi tắt là Nghị định 34/2016/NĐ-CP), Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch rà soát, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2021.

Mục đích: tổ chức triển khai kịp thời hiệu quả, thống nhất, các nhiệm vụ rà soát kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật và hợp nhất, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường góp phần hoàn thiện nâng cao hiệu lực hiệu quả của hệ thống pháp luật về tài nguyên và môi trường.

1. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật
2. Kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật
3. Hợp nhất các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật
4. Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật (thuộc thẩm quyền phát điển của Bộ theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật; Cập nhật các Đề mục: Đất đai, Bảo vệ môi trường, Đa dạng sinh học, Tài nguyên nước, Khoáng sản, Khí tượng thủy văn, Đo đạc và bản đồ, hoạt động viễn thám, Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và các Đề mục khác thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Nội dung chi tiết xem tại đây

Nguồn: Dinte

 

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm