Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường

Xem cỡ chữ

Ngày 18/1/2021 Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường đã ký ban hành quyết định số 04/QĐ-CNTT về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường.

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ quyết định số 3112/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2020 về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

Ngày 18/1/2021 Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường đã ký ban hành quyết định số 04/QĐ-CNTT về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường.

Theo đó:

Tổng dự toán chi ngân sách nhà nước: 36,515 tỷ

Chi quản lý hành chính: 6,5 tỷ 

Chi nghiên cứu khoa học: 9,465 tỷ

Chi hoạt động kinh tế: 17,950 tỷ

Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường: 2,6 tỷ

Nội dung chi tiết toàn văn quyết định xem tại đây

Nguồn: Dinte

 

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm