Công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường

Xem cỡ chữ

Ngày 18/1/2021 Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường đã ký ban hành quyết định số 05/QĐ-CNTT về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường.

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Biên bản Thẩm định quyết toán năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 11 tháng 9 năm 2020;

Căn cứ Thông báo số 66/TB-TNMT về việc thẩm định quyết toán năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 06 tháng 10 năm 2020 ;

Ngày 18/1/2021 Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường đã ký ban hành quyết định số 05/QĐ-CNTT về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của  Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường. 

Nội dung chi tiết xem tại đây

Nguồn: Dinte

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm