Công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Trung tâm Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin

Xem cỡ chữ

Ngày 22/1/2021 Giám đốc Trung tâm Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đã ký ban hành quyết định số 15/QĐ-CSHT về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Trung tâm Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin.

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 3112/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

Ngày 22/1/2021 Giám đốc Trung tâm Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đã ký ban hành quyết định số 15/QĐ-CSHT về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Trung tâm Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin.

Nội dung chi tiết xem tại đây

Nguồn: Dinte

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm