Triển khai Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”

Xem cỡ chữ

Việc tuyên truyền phổ biến luật Cảnh sát biển Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức xã hội của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị lực lượng chức năng và tổ chức, cá nhân về vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam, góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngày 7/6/2021 Bộ Quốc phòng đã ban hành kế hoạch số 1724/KH-BQP về việc tổ chức cuộc thi trực tuyến toàn quốc “tìm hiểu luật Cảnh sát biển Việt Nam”.

Hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” do Bộ Quốc phòng phát động, ngày 27/9/2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành văn bản số 5885/BTNMT-PC về việc triển khai Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”.

Cũng theo công văn này, Bộ đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ:  Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động hiểu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thể lệ và ý nghĩa của Cuộc thi. Khuyến khích và tạo điều kiện về tinh thần, vật chất, thời gian cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tham gia Cuộc thi.

Địa chỉ tham gia Cuộc thi: https://thitimhieuluatcanhsatbienvietnam.vn

Toàn văn bản bản của Bộ Quốc phòng tại đây

Toàn văn văn bản của Bộ Tài nguyên tại đây

Nguồn: Dinte

 

 

 

 

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm