Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường năm 2021 tại Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

Xem cỡ chữ

Ngày 7/12 /2021, thực hiện Quyết định số 45/QĐ-CNTT ngày 02/6/2021 của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường năm 2021, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường đã tổ chức Đoàn kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường năm 2021 tại Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

Nhằm phản ánh đúng tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về công nghệ thông tin tài nguyên môi trường, việc chấp hành các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), phát triển Chính phủ điện tử (CPĐT), Chính quyền điện tử, chuyển đổi số tiến tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh ngành tài nguyên và môi trường. Đoàn kiểm tra do ông Nguyễn Bảo Trung làm Trưởng đoàn đã thực hiện kiểm tra các công tác cụ thể:

(1) Công tác thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử;

(2) Công tác tin học hóa quản lý hành chính nhà nước phục vụ chỉ đạo, điều hành và chuyên môn nghiệp vụ;

(3) Công tác quản trị vận hành hạ tầng kỹ thuật CNTT; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và bảo vệ bí mật nhà nước trên môi trường mạng.

(4) Công tác quản lý, tổ chức lưu trữ và cung cấp dữ liệu, thông tin, tư liệu.

(5) Công tác quản lý, thực hiện, triển khai và tính hiệu quả của các nhiệm vụ, dự án ứng dụng công nghệ thông tin. Công tác vận hành, khai thác, sử dụng, cập nhật cơ sở dữ liệu, công bố, cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu.

Tại đây, Đoàn kiểm tra được nghe báo cáo kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường tại Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, những kết quả đã đạt được trong năm 2021; hiệu quả các sản phẩm dự án ứng dụng công nghệ thông tin; Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại đơn vị.

Cũng tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả ứng dụng CNTT của đơn vị. Đối với những khó khăn, vướng mắc của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Đoàn kiểm tra đã hướng dẫn tháo gỡ, giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong thẩm quyền của Đoàn, đối với các đề xuất, kiến nghị thuộc trách nhiệm của cơ quan quản lý cấp trên, Đoàn ghi nhận để báo cáo theo thẩm quyền quy định.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc.


 

Nguồn: Dinte

 

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm