Thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường

Xem cỡ chữ

Ngày 28 tháng 12 năm 2021 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký ban hành Quyết định số: 2601/QĐ-BTNMT về việc Thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường.

Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường gồm 29 thành viên do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà là Trưởng ban. Nhiệm vụ của ban chỉ đạo cụ thể như sau:

Thứ nhất: Nghiên cứu, đề xuất với Bộ trưởng chỉ đạo, điều phối xây dựng, thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách để thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính; phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; tạo thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong ngành tài nguyên và môi trường.
Cho ý kiến về các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án liên quan đến chuyển đổi số; xây dựng Chính phủ điện tử tiến tới Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng.

Thứ hai: Giúp Bộ trưởng chỉ đạo các đơn vị ngành tài nguyên và môi trường thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chuyển đổi số, xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh.

Thứ ba: Giúp Bộ trưởng đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, đề án, kế hoạch, dự án, giải pháp có liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị thuộc Bộ về xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; tạo thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; chỉ đạo chung việc triển khai “Chương trình chuyển đổi số tài nguyên và môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Thứ tư: Đánh giá, sơ kết, tổng hợp tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về chuyển đổi số, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh ngành tài nguyên và môi trường.

Thứ năm: Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Bộ trưởng.

Nội dung chi tiết văn bản xem tại đây

Nguồn: Dinte

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm