Quy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh

Xem cỡ chữ

Ngày 8/11/2021 Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định số 34/2021/QĐ-TTg về việc Quy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh.

Quyết định này quy định về định danh và xác thực điện tử đối với công dân Việt Nam và người nước ngoài tại Việt Nam trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Các nội dung được quy định tại quyết định này gồm:

Danh tính điện tử, mức độ của tài khoản định danh điện tử; Đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử; Quản lý, sử dụng tài khoản định danh điện tử; Quyền, nghĩa của bên sử dụng dịch vụ và trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Chi tiết cụ thể xem tại đây

Nguồn: Dinte

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm