Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử

Xem cỡ chữ

Ngày 23/06/2022 Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 766/QĐ-TTg phê duyệt Bộ Chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), dịch vụ công (DVC) theo thời gian thực trên môi trường điện tử.

Việc đánh giá thực hiện dựa trên dữ liệu theo thời gian thực, cho các Bộ, cơ quan ngang bộ, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, đơn vị trực thuộc các cơ quan trên; các cơ quan, đơn vị khác có cung cấp dịch vụ công trên cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh.

Các nhóm chỉ số thành phần bao gồm: (1) Công khai, minh bạch; (2) Tiến độ, kết quả giải quyết; (3) Số hóa hồ sơ; (4) Cung cấp dịch vụ trực tuyến; (5) Mức độ hài lòng.

1. Nhóm chỉ số về công khai, minh bạch
- Tỷ lệ thủ tục hành chính công bố đúng hạn
- Tỷ lệ thủ tục hành chính được cập nhật, công khai đúng hạn
- Tỷ lệ thủ tục hành chính được công khai có đầy đủ các nội dung quy định về các bộ phận tạo thành của thủ tục hành chính
- Tỷ lệ hồ sơ đồng bộ lên cổng Dịch vụ công quốc gia

2. Nhóm chỉ số về tiến độ, kết quả giải quyết
- Tỷ lệ hồ sơ xử lý trước hạn, đúng hạn
- Thời gian giải quyết TTHC trung bình theo từng TTHC

3. Nhóm chỉ số về cung cấp dịch vụ trực tuyến
- Tỷ lệ TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến
- Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ
- Tỷ lệ hồ sơ TTHC theo hình thức nộp hồ sơ
- Tỷ lệ thủ tục hành chính có giao dịch thanh toán trực tuyến
- Tỷ lệ TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được tích hợp để người dân có thể thanh toán trực tuyến trên cổng Dịch vụ công quốc gia
- Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến

4. Nhóm chỉ số về số hóa hồ sơ
- Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính có cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử
- Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính thực hiện số hóa hồ sơ
- Tỷ lệ hồ sơ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa
- Tỷ lệ cung cấp dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính
- Tỷ lệ hồ sơ TTHC được số hóa có kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ tái sử dụng.
- Ứng dụng dữ liệu dân cư trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

5. Nhóm chỉ số về mức độ hài lòng
- Tỷ lệ phản ánh, kiến nghị theo phân loại:
- Tiến độ xử lý phản ánh, kiến nghị
- Tỷ lệ hài lòng trong xử lý phản ánh, kiến nghị
- Tỷ lệ hài lòng trong tiếp nhận, giải quyết TTHC

Chi tiết nội dung Bộ tiêu chí xem tại đây.

Nguồn: Dinte

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm