Bộ TNMT: Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia

Xem cỡ chữ

Ngày 30/6/2022, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 05/2022/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia.

Định mức kinh tế - kỹ thuật này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia; được sử dụng để phục vụ công tác điều hành sản xuất của các đơn vị sản xuất, tính đơn giá sản phẩm, làm căn cứ lập dự toán và quyết toán giá trị sản phẩm hoàn thành của các dự án, công trình và nhiệm vụ về xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia do các cơ quan, tổ chức và cá nhân thực hiện.

Định mức kinh áp dụng cho các bước công việc cụ thể sau:

Thứ nhất: Xây dựng cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia gồm: Xây dựng cơ sở dữ liệu siêu dữ liệu viễn thám quốc gia và Xây dựng cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia.

Thứ hai: Cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia gồm Cập nhật siêu dữ liệu viễn thám quốc gia và Cập nhật dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2022.

Xem chi tiết nội dung thông tư tại đây

Nguồn: Dinte

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm