Bộ TNMT: Phê duyệt dự án “Chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường (giai đoạn 1)”

Xem cỡ chữ

Ngày 24/6/2022, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên đã ký ban hành Quyết định số 1364/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt dự án “Chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường (giai đoạn 1)”

Dự án “Chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường (giai đoạn 1)” được phê duyệt với tổng mức đầu tư là 350 tỷ đồng (Ba trăm mười tỷ đồng) do Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường là Chủ đầu tư; Đơn vị tổ chức tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Khang Phát.

Dự án với mục tiêu tổng quát là hoàn thiện hạ tầng số, phát triển các nền tảng số, đảm bảo an ninh, an toàn dùng chung theo hướng hiện đại, đồng bộ góp phần thực hiện thành công mục tiêu của Chương trình Chuyển đổi số tài nguyên môi trường cũng như Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu cụ thể:
- Xây dựng và hoàn thiện các trung tâm dữ liệu của Bộ với các tiêu chí hiện đại, thông minh, kế thừa, sử dụng hiệu quả, đồng bộ, có tốc độ cao, an toàn, an ninh mạng, kết hợp giữa mô hình tập trung và phân tán, trên nền tảng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; đảm bảo kết nối, thu nhận dữ liệu, cung cấp năng lực lưu trữ, phân tích, xử lý, tính toán và kết nối chia sẻ dữ liệu thông tin tài nguyên và môi trường theo thời gian thực.
- Cung cấp các nền tảng công nghệ số phục vụ giải quyết các bài toán nghiệp vụ cũng như phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ.
- Bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống công nghệ thông tin của Bộ phù hợp theo mô hình 4 lớp; đảm bảo 100% máy chủ của Bộ được triển khai giải pháp phòng chống mã độc; 100% hệ thống thông tin cấp độ 3, 4, 5, hệ thống thông tin quan trọng quốc gia được giám sát, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.
- Xây dựng, đổi mới các hệ thống thông tin phục vụ phát triển Chính phủ số ngành tài nguyên và môi trường.
- Tập trung ưu tiên chuyển đổi số một số lĩnh vực quan trọng như đất đai, khí tượng thủy văn, môi trường... phục vụ công tác quản lý nhà nước, nhu cầu của xã hội.

Các nội dung đầu tư gồm:
Thứ nhất: Phát triển hạ tầng số
- Đầu tư hạ tầng số tại Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường và Trung tâm dữ liệu tại Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường gồm: Hạ tầng mạng; Hạ tầng tính toán, lưu trữ; Hạ tầng phụ trợ.
- Hạ tầng số phát triển Chính phủ số gồm: Thiết bị phòng họp trực tuyến lớn của Bộ; Thiết bị họp trực tuyến cho phòng họp nhỏ; Thiết bị họp trực tuyến phục vụ kết nối hệ thống họp trực tuyến của Chính phủ; Máy tính họp trực tuyến cho Khối cơ quan Bộ; Máy tính phục vụ tác nghiệp chuyển đổi số của Khối cơ quan Bộ; Máy tính, máy in phục vụ soản thảo văn bản mật khối cơ quan Bộ; Máy ký số (HSM); Trang thiết bị tác nghiệp cho phòng tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, một cửa của Bộ.

Thứ hai: Xây dựng nền tảng số
Đầu tư và hoàn thiện xây dựng một số nền tảng công nghệ cung cấp, chia sẻ dữ liệu, thông tin về tài nguyên và môi trường gồm: nền tảng họp trực tuyến; phần mềm nền tảng ảo hóa điện toán đám mây; nền tảng định danh và xác thực người dùng liên thông hệ thống Quản lý cán bộ công chức viên chức ngành tài nguyên và môi trường.

Thứ ba: Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin
Đầu tư, nâng cấp và bổ sung các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin cho các Trung tâm dữ liệu của Bộ và các hệ thống thông tin của các đơn vị trực thuộc, bao gồm: Hệ thống an toàn thông tin Trung tâm dữ liệu tại Trụ sở Bộ và tại Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên và môi trường; đầu tư một phần Trung tâm giám sát, phân tích và điều hành an ninh mạng ngành tài nguyên và môi trường (SOC) kết nối, chia sẻ với Trung tâm an toàn không gian mạng quốc gia (đầu tư giải pháp SIEM - Quản lý sự kiện và nhật ký tập trung); Giải pháp dò quét, quản lý lỗ hổng bảo mật; Giải pháp dò quét lỗ hổng mã nguồn.

Thứ tư: Phát triển Chính phủ số ngành tài nguyên và môi trường
Đổi mới, nâng cấp các hệ thống thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành bao gồm: Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ điện tử; hệ thống Cổng thông tin điện tử; Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Tài nguyên và Môi trường.\

Thứ năm: Chuyển đổi số một số lĩnh vực quan trọng như đất đai, khí tượng thuỷ văn, môi trường… phục vụ công tác quản lý nhà nước, nhu cầu của xã hội
- Đầu tư nền tảng thu nhận dữ liệu gồm nền tảng thu nhận dữ liệu công nghệ IoT, nền tảng thu nhận dữ liệu camera cho các lĩnh vực ưu tiên.
- Xây dựng hệ thống kho lưu trữ điện tử tập trung Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quyết định cũng nêu rõ các trách nhiệm của Chủ đầu tư Dự án - Cục Công nghệ thông tin và Dữ  liệu tài nguyên môi trường, cụ thể:
- Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện phê duyệt thiết kế chi tiết và dự toán theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;
- Mua sắm thiết bị đảm bảo tiêu chuẩn, định mức, tiết kiệm, hiệu quả;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Bộ trưởng về dự toán, hiệu quả, tính bền vững của Dự án, mối liên kết giữa Dự án và các dự án ngành công nghệ thông tin trong kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn Ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 và các dự án khác có liên quan, đảm bảo có sự kế thừa, hiệu quả, không chồng chéo;
- Tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, không để thất thoát lãng phí.

Xem nội dung chi tiết của Quyết định phê duyệt tại đây

Nguồn: Dinte

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm