Kế hoạch truyền thông ngày Chuyển đổi số quốc gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Xem cỡ chữ

Ngày 23/9/2022 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành văn bản số 2452/QĐ-BTNMT về Kế hoạch truyền thông ngày Chuyển đổi số quốc gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Mục đích của kế hoạch là Tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức viên chức, người lao động (gọi tắt là CB, CC) của Bộ Tài nguyên và Môi trường về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống nói riêng của mỗi người và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung của đất nước trên tinh thần “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số toàn diện ngành tài nguyên và môi trường.

Theo đó, kế hoạch đưa ra nhiệm vụ cụ thể về Tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia:

Thứ nhất: Tuyên truyền về chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác chuyển đổi số và Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10;

Thứ hai: Tuyên truyền về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, người đứng đầu đơn vị đối với việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số và các vấn đề có liên quan trong công cuộc chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị; Phản ánh các hoạt động chuyển đổi số, hợp tác chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị;

Thứ ba: Tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, cung cấp thông tin, khái niệm cơ bản về chuyển đổi số, Chính quyền số, công nghệ số, dịch vụ số và sự cần thiết phải chuyển đổi số, phát triển Chính quyền số nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, trong các buổi họp giao ban, định kỳ của cơ quan, đơn vị;

Thứ tư: Lựa chọn các phương thức truyền thông phù hợp, hiệu quả nhằm hình thành cộng đồng công dân số và văn hóa số; tuyên truyền, hướng dẫn người dân hoạt động có văn hóa trong xã hội số, hình thành văn hóa số; Thông tin về các cơ chế, chính sách, phát triển nguồn nhân lực, phát triển hạ tầng số, phát triển nền tảng số và đảm bảo an toàn, an ninh mạng đáp ứng yêu cầu chuyến đổi số; các giải pháp phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; một số lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường;

Thứ năm: Tuyên truyền, hướng dẫn CB, CC nâng cao nhận thức tự bảo vệ thông tin, dữ liệu trên môi trường số, tuân thủ các quy tắc về sử dụng dịch vụ số, ứng xử trên mạng xã hội; các kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; tham gia tích cực các hoạt động về an toàn, an ninh mạng, góp phần phòng, chống có hiệu quả các hoạt động phá hoại, thâm nhập trái phép các hệ thống thông tin.

Thứ sáu: Thông tin, chia sẻ, phố biến câu chuyện thành công, tôn vinh gương thành công điển hình về chuyến đổi số; cách làm hay, sáng tạo, mô hình điển hình về chuyển đổi số; những thành tựu, hiệu quả về chuyển đổi số và những vấn đề có liên quan trong công tác chuyển đổi số của ngành tài nguyên và môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường là cơ quan đầu mối, có nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ truyền thông Ngày Chuyển đổi số 10/10.

Nội dung chi tiết kế hoạch xem tại đây.

Nguồn: Dinte

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm