Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường môi trường

Xem cỡ chữ

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Biên bản thẩm định quyết toán năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 22 tháng 7 năm 2022;
Căn cứ Thông báo số 151/TB-TNMT về việc thẩm định quyết toán năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 20 tháng 10 năm 2022;
Căn cứ Thông báo số 816/TB-BTC về việc thông báo quyết toán ngân sách năm 2021 của Bộ Tài chính ngày 14 tháng 12 năm 2022;
Căn cứ Thông báo số 192/TB-TNMT về việc thông báo điều chỉnh số liệu xét duyệt/thẩm định quyết toán NSNN năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 22 tháng 12 năm 2022;

Ngày 28/12/2022 Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường đã ký ban hành quyết định số 123/QĐ-CNTT về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường.

Cụ thể:
- Đối với nội dung Quyết toán thu: Số liệu báo cáo quyết toán là 42,56 tỷ đồng; Số liệu quyết toán được duyệt là 42,56 tỷ đồng;
- Đối với nội dung Quyết toán chi ngân sách nhà nước: Số liệu báo cáo quyết toán là 39,188 tỷ đồng; Số liệu quyết toán được duyệt là 39,156 tỷ đồng.

Chi tiết cụ thể xem  tại đây.

Nguồn: Dinte

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm