Đã có 57/63 tỉnh kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia.

Xem cỡ chữ

Theo Báo cáo số 30/BC-BTNMT ngày 20/03/2023 về kết quả công tác cải cách hành chính quý I năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bộ đã hướng dẫn, phối hợp với các Sở TN&MT triển khai các dịch vụ công thiết yếu, kết nối cơ sở dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030.

Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (ảnh: Đức Dũng)

Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (ảnh: Đức Dũng)

Một trong những đơn vị tích cực thực hiện nhiệm vụ là Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường (CĐS). Đã tham mưu Lãnh đạo Bộ thúc đẩy thực hiện thu thập, quản lý, xây dựng cơ sở dữ liệu và khai thác sử dụng thông tin dữ liệu TN&MT; hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng, triển khai Chính quyền điện tử, các hệ thống quản lý văn bản đi đến, hồ sơ công việc; hệ thống dịch vụ công trực tuyến, một cửa điện tử và các phần mềm hỗ trợ công tác quản lý và điều hành công việc; hỗ trợ, theo dõi, đôn đốc công tác an toàn thông tin.
Việc kết nối cơ sở dữ liệu dân cư và cơ sở dữ liệu đất đai sẽ giúp người dân tra cứu các thông tin về đất đai; cơ quan nhà nước quản lý được các biến động về dân cư và đất đai trên điện tử. Đó là những dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống phục vụ quản lý, người dân và an ninh quốc gia. Sự liên kết hai cơ sở dữ liệu này sẽ tháo gỡ vướng mắc khi thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến về đất đai...

Bản Viết, Cao Bằng (ảnh: Đức Dũng)

Cục CĐS đã phối hợp với Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư - Cục C06, thống nhất nội dung thông tin, cấu trúc các dịch vụ (API) và giải pháp kỹ thuật kết nối, chia sẻ 18 trường thông tin dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ nghiệp vụ cư trú, các dịch vụ dữ liệu đã được tích hợp lên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP).
Kết quả đến nay, đã kết nối 57 tỉnh, thành phố với dữ liệu của 355/705 đơn vị cấp huyện, 4.829/10.599 đơn vị cấp xã với tổng số hơn 24 triệu thửa đất. Đối với 6 tỉnh chưa kết nối, Cục CĐS tiếp tục tham mưu Bộ quan tâm, chỉ đạo để hoàn thành.
Cùng với đó, Cục CĐS đã tham gia, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng dự thảo về quy trình làm giàu, làm sạch dữ liệu về đất đai, thông tin nhà ở trong Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, tham mưu Bộ, nghiên cứu ý kiến của các bộ, ngành, địa phương. Bộ đã hoàn thiện và ban hành quy trình để triển khai thử nghiệm tại 4 đơn vị cấp huyện của Thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Nam. Hiện nay, Bộ đang tổng hợp, hoàn thiện và ban hành văn bản hướng dẫn.

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm