Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo tình hình, kết quả triển khai Đề án 06/CP trong 6 tháng đầu năm 2023.

Xem cỡ chữ

Ngày 26 tháng 6 năm 2023, thứ trưởng Trần Quý Kiên đã ký công văn số 4926/BTNMT-CĐS báo cáo tình hình, kết quả triển khai của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ trong 6 tháng đầu năm 2023.

Theo nội dung báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) đã ban hành Kế hoạch năm 2023 triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 06 và kiện toàn Tổ công tác của Bộ TNMT triển khai Đề án 06.

Thứ trưởng Trần Quý Kiên đã chủ trì cuộc họp Tổ công tác Đề án 06 của Bộ TNMT cùng các đơn vị liên quan về tiến độ triển khai thực hiện Đề án 06. Thứ trưởng đã kết luận, chỉ đạo, giao nhiệm vụ trực tiếp cho các đơn vị để hoàn thành, bảo đảm tiến độ.

Bộ TNMT đã chỉ đạo Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường ban hành 06 văn bản đôn đốc việc hoàn thành triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06/CP, làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thống nhất các nội dung, giải pháp, kế hoạch thúc đẩy triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Đề án 06.

Bộ TNMT đã hoàn thành “Xây dựng giải pháp làm sạch dữ liệu về đất đai, thông tin nhà ở trong CSDL đất đai quốc gia” tại văn bản số 1293/BTNMT-CĐS ngày 03/03/2023. Bộ đã họp thống nhất với các Bộ (Công an, Xây dựng, Y tế), VNPost, các Sở TN&MT Hà Nội, Hà Nam về quy trình, kế hoạch làm điểm việc làm giàu, làm sạch dữ liệu về đất đai, thông tin nhà ở trong CSDL đất đai quốc gia, thống nhất về kế hoạch, bàn giao dữ liệu, lựa chọn địa bàn. Bộ TNMT đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng “Báo cáo rà soát toàn bộ các hệ thống bản đồ hành chính quốc gia, thống nhất lựa chọn công nghệ bản đồ số phục vụ cho việc xây dựng, cập nhật, quản lý dữ liệu địa chỉ số về đất đai và nhà ở”, báo cáo Tổ Công tác triển khai Đề án 06/CP kèm theo văn bản số 3691/BTNMT-CĐS ngày 24/5/2023.

Được sự đồng ý của Phó Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong việc xây dựng, ban hành các Thông tư có quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú, Bộ đã quyết liệt đôn đốc, giao các đơn vị thực hiện rà soát, thực hiện sửa đổi 04 Thông tư này.

Hoàn thành xây dựng, kết nối, tích hợp, công bố, cung cấp DVCTT toàn trình trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, kết nối với CSDLQG về dân cư, đến nay đã có 63/63 tỉnh, thành phố triển khai, phát sinh 10.826. Đã xây dựng, triển khai tích hợp, cung cấp DVCTT trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tập trung của Bộ, đến nay đã có 44/63 tỉnh, thành phố triển khai, phát sinh 6.147

Bộ TNMT đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư - Cục C06 thống nhất nội dung thông tin, cấu trúc các dịch vụ (API) và giải pháp kỹ thuật kết nối, chia sẻ 18 trường thông tin dữ liệu giữa CSDL đất đai với CSDLQG về dân cư phục vụ nghiệp vụ cư trú (các dịch vụ dữ liệu đã được tích hợp lên NDXP). Đến thời điểm hiện tại, đã kết nối 63/63 tỉnh, thành phố với dữ liệu của 428/705 đơn vị cấp huyện, 5.597/10.599 đơn vị cấp xã với tổng số hơn 25 triệu thửa đất.

Đã tích hợp các dịch vụ dữ liệu dân cư quốc gia lên LGSP của Bộ thông qua nền tảng VDXP; các đơn vị của Bộ tiếp tục hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ các điều kiện cần thiết để kết nối, khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu từ CSDLQG về dân cư, phục vụ xây dựng CSDL đất đai và tài nguyên và môi trường.

CSDL đất đai Quốc gia: 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã và đang triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, trong đó có 219/705 đơn vị hành chính cấp huyện đã hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính và đưa vào quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng. Bộ đang triển khai dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” (Dự án VILG), Khối lượng công tác xây dựng CSDL đất đai của dự án VILG là 231 huyện của 28 tỉnh. Kết quả đến nay đã hoàn thành CSDL đất đai với đầy đủ 4 thành phần của 141/231 huyện (đạt 61%) thuộc 23 tỉnh thành phố. Tính đến ngày 09/6/2023 đã hoàn thành thêm 69 huyện (đang tiến hành công tác nghiệm thu, đưa vào vận hành), tổng cộng đạt 210/231 huyện (90%). Dự kiến đến hết tháng 6/2023 hoàn thành 231/231 huyện. Như vậy, tính đến ngày 09/6/2023 trên cả nước đã có cơ sở dữ liệu của 429/705 huyện.

Như vậy, trong 6 tháng đầu năm 2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã rất quan tâm, tích cực, chủ động, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, các Bộ: Công an, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp và các địa phương và đã hoàn thành thực hiện các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Đề án 06/CP.

Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị, đề xuất:

  1. Các cơ quan chức năng hoàn thiện quy định pháp lý, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá để tạo thuận lợi cho chuyển đổi số, trong số hóa, xây dựng, hoàn thiện, chuẩn hóa bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống” và trong duy trì, vận hành các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu.
  2. Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, các địa phương tiếp tục phối hợp triển khai, hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa CSDLQG về dân cư phục vụ xây dựng, hoàn thiện, làm sạch cơ sở đất đai tại các địa phương trên toàn quốc.
  3. Các Bộ, ngành, địa phương căn cứ quy trình “quy trình làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai, nhà ở phục vụ các nhiệm vụ của đề án 06” do Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng, chủ động đề xuất các nhiệm vụ có liên quan, và phối hợp đồng bộ trong quá trình triển khai thực hiện.
  4. Bộ Công an kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các địa phương ưu tiên bố trí nguồn thu từ đất để thực hiện số hóa, chuẩn hóa, làm sạch hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện kết nối với CSDLQG về dân cư của Đề án 06; ưu tiên bố trí ngân sách cho các bộ, ngành, địa phương để thực hiện nhiệm vụ làm giàu, làm sạch dữ liệu về đất đai, thông tin nhà ở trong Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia; kết nối, xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai, nhà ở, giao dịch bất động sản... và việc giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp có liên quan đến đất đai, nhà ở. Xem xét coi đây là nhiệm vụ trọng tâm thúc đẩy tiến độ thực hiện Đề án 06/CP.

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm