Cục Chuyển đối số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường thực hiện làm điểm nhiệm vụ thu thập, xác minh, cập nhật, làm sạch dữ liệu đất đai, nhà ở tại thành phố Hà Nội.

Xem cỡ chữ

Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, triển khai thực hiện làm điểm nhiệm vụ thu thập, xác minh, cập nhật, làm sạch dữ liệu đất đai, nhà ở tại thành phố Hà Nội.

Thực hiện công văn số 4805/BTNMT-CĐS ngày 21 tháng 6 năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi UBND thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn, phối hợp triển khai làm điểm việc làm giàu, làm sạch dữ liệu về đất đai, thông tin nhà ở trong CSDL đất đai quốc gia

 Cục CĐS đã gửi công văn số 421/CĐS-PCĐS ngày 17 tháng 7 năm 2023 đến Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội về việc phối hợp triển khai các nhiệm vụ Đề án 06/CP tại TP Hà Nội (thực hiện điểm tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm và phường Trần Phú, quận Hoàng Mai)

Cục CĐS đã tham mưu Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành hướng dẫn triển khai thu thập, xác minh, cập nhật, làm sạch dữ liệu đất đai, nhà ở, cụ thể như sau:

Hướng dẫn chi tiết “Thu thập, xác minh, cập nhật, làm sạch dữ liệu đất đai, nhà ở” (bước 3, quy trình làm điểm việc làm giàu, làm sạch dữ liệu về đất đai, thông tin nhà ở trong CSDL đất đai quốc gia đã ban hành kèm theo văn bản số 1293/BTNMT-CĐS ngày 03/03/2023) phiên bản 2.0, phục vụ triển khai làm điểm tại thành phố Hà Nội.

Đây là nhiệm vụ cấp bách theo chỉ đạo của Tổ Công tác triển khai Đề án 06/CP, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị liên quan, cử đầu mối phối hợp để triển khai thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm