Chi tiết tài liệu

Tên tài liệu Tài liệu kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ TN&MT, phiên bản 2.0 (xin ý liến lần 2)
Loại tài liệu Tài liệu tham khảo
Mô tả

Tài liệu bao gồm:

1. Tài liệu Kiến trúc 

2. Phụ lục tổng hợp HTTT/CSDL

Tệp đính kèm KienTrucCPDTBoTNMT_v2(xin y kien l2).rar
 
 

Tìm kiếm