Thông tin sản phẩm


Tổng số: 10 sản phẩm
Ký hiệu sản phẩm Tên sản phẩm Đơn vị sản xuất
ARSENIC.VN TRANG WEB CỦA CỤC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC TT Công nghệ phần mềm và GIS
ConfigCiMap THIẾT LẬP CÁC THAM SỐ ĐỂ XUẤT BẢN CD PHÂN PHỐI DỮ LIỆU TN VÀ MT TT Công nghệ phần mềm và GIS
CiPortal © CIPORTAL - PORTAL CHUYÊN NGÀNH TNMT Phòng quản lý mạng
CIREN.VN Trang web của Cục Công nghệ thông tin TT Công nghệ phần mềm và GIS
ELIS HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI VÀ MÔI TRƯỜNG TT Công nghệ phần mềm và GIS
CiMap T1M CƠ SỞ DỮ LIỆU BẢN ĐỒ NỀN ĐỊA LÝ, TỶ LỆ 1:1.000.000 TT Công nghệ phần mềm và GIS
MapTrans 2005 PHẦN MỀM CHUYỂN ĐỔI HỆ TỌA ĐỘ CHO BẢN ĐỒ SỐ Phòng quản lý mạng
CiMapAC 1.0 DANH MỤC VÀ MÃ SỐ CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH VIỆT NAM TT Công nghệ phần mềm và GIS
CiLIS 2006 HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI - CILIS TT Công nghệ phần mềm và GIS
TBTL HỆ THỐNG THÔNG BÁO TƯ LIỆU TT Công nghệ phần mềm và GIS
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​
 
 ​