Tài liệu


Tổng số: 29 tài liệu
STT Tên Loại tài liệu Tải về
1 Dự thảo Thông tư quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường Xin ý kiến dự thảo văn bản
2 Dự thảo Quy chế đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin sửa đổi Tài liệu tham khảo
3 Dự thảo Bộ tiêu chí hỗ trợ kỹ thuật đánh giá phần mềm hệ thống thông tin đất đai Tài liệu tham khảo
4 Dự thảo Kiến trúc tổng thể Hệ thống thông tin đất đai quốc gia Tài liệu tham khảo
5 Tài liệu Kiến trúc tổng thể hệ thống thông tin đất đai quốc gia Tài liệu tham khảo
6 Phiếu điều tra ICT - Index 2018 Tài liệu tham khảo
7 Tài liệu hướng dẫn thực hiện dự án Xây dựng và triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường Tài liệu tham khảo
8 Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường (phiên bản 1.0) Tài liệu tham khảo
9 Tài liệu Hội nghị Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017 Tài liệu tham khảo
10 Mẫu lý lịch cán bộ công chức, viên chức theo mẫu 2C Thông báo và mẫu, bảng biểu
11 Tài liệu tập huấn về chuyển đổi IPv4 sang IPv6 Tài liệu tham khảo
12 Hướng dẫn sử dụng mail monre Văn bản hướng dẫn
13 Hướng dẫn sử dụng chữ ký số trên mail monre Văn bản hướng dẫn
14 Khảo sát danh mục, mã đối tượng thông tin, dữ liệu thuộc Bộ TN&MT Phiếu khảo sát
15 Cung cấp thông tin và nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ CNTT thương hiệu Việt Phiếu khảo sát
16 Phiếu đăng ký học viên khóa đào tạo “Khung chuẩn quốc tế trong quản lý, quản trị và kiến trúc tổng thể CNTT Thông báo và mẫu, bảng biểu
17 Lịch học khóa đào tạo “Khung chuẩn quốc tế trong quản lý, quản trị và kiến trúc tổng thể CNTT” Phiếu khảo sát
18 Phiếu khảo sát về An toàn Thông tin Phiếu khảo sát
19 Xây dựng Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa quốc gia giai đoạn 2016-2020 Văn bản hướng dẫn
20 Phiếu khảo sát về Nhu cầu thuê dịch vụ Công nghệ thông tin Phiếu khảo sát
21 Thỏa thuận hợp tác chiến lược về ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt nam giai đoạn 2015 – 2020 Tài liệu tham khảo
22 Hướng dẫn sử dụng Hải quan Một cửa các thủ tục của Bộ Tài nguyên và Môi trường (đợt đào tạo 29/12/2015) Văn bản hướng dẫn
23 Tài liệu hướng dẫn và kịch bản thử nghiệm PM GLTT Văn bản hướng dẫn
24 Dự thảo “Quy chế về quản lý và sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số, chứng thư số tại Bộ Tài nguyên và Môi trường” Văn bản hướng dẫn
25 Dự thảo “Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường” Văn bản hướng dẫn
26 Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và hồ sơ công việc của Bộ Tài nguyên và Môi trường Văn bản hướng dẫn
27 Phụ lục Công văn 3507/BTNMT-CNTT ngày 24/8/2016 về việc cung cấp thông tin về quan trắc tài nguyên và môi trường trên địa bàn Thông báo và mẫu, bảng biểu
28 Tài liệu phục vụ hội nghị ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường năm 2016 Tài liệu tham khảo
29 Mẫu báo cáo số liệu các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông Phiếu khảo sát