Tài liệu


Tổng số: 39 tài liệu
STT Tên Loại tài liệu Tải về
1 Dự thảo Thông tư ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật về công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản, cung cấp thông tin, dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường Xin ý kiến dự thảo văn bản
2 Thông tư ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật về công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản, cung cấp thông tin, dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường. Xin ý kiến dự thảo văn bản
3 Dự thảo Đề án Hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các địa phương, các Bộ, ngành Xin ý kiến dự thảo văn bản
4 Phiếu điều tra ICT-Index 2019 Phiếu khảo sát
5 Hồ sơ Đề án Xây dựng cơ sở dữ liệu liên ngành vùng đồng bằng sông Cửu Long Xin ý kiến dự thảo văn bản
6 Tài liệu kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ TN&MT, phiên bản 2.0 (xin ý liến lần 2) Tài liệu tham khảo
7 Công bố công khai kết quả quyết toán ngân sách năm 2017 và dự toán ngân sách năm 2019 của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường Tài liệu tham khảo
8 Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng ISO 9001:2015 Tài liệu tham khảo
9 “Tài liệu phục vụ Hội nghị về xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và tài nguyên môi trường” Tài liệu tham khảo
10 Phiếu khảo sát tại địa phương phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử Bộ TNMT Phiếu khảo sát
11 Dự thảo Thông tư quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường Xin ý kiến dự thảo văn bản
12 Dự thảo Quy chế đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin sửa đổi Tài liệu tham khảo
13 Dự thảo Bộ tiêu chí hỗ trợ kỹ thuật đánh giá phần mềm hệ thống thông tin đất đai Tài liệu tham khảo
14 Dự thảo Kiến trúc tổng thể Hệ thống thông tin đất đai quốc gia Tài liệu tham khảo
15 Tài liệu Kiến trúc tổng thể hệ thống thông tin đất đai quốc gia Tài liệu tham khảo
16 Phiếu điều tra ICT - Index 2018 Tài liệu tham khảo
17 Tài liệu hướng dẫn thực hiện dự án Xây dựng và triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường Tài liệu tham khảo
18 Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường (phiên bản 1.0) Tài liệu tham khảo
19 Tài liệu Hội nghị Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017 Tài liệu tham khảo
20 Mẫu lý lịch cán bộ công chức, viên chức theo mẫu 2C Thông báo và mẫu, bảng biểu
21 Tài liệu tập huấn về chuyển đổi IPv4 sang IPv6 Tài liệu tham khảo
22 Hướng dẫn sử dụng mail monre Văn bản hướng dẫn
23 Hướng dẫn sử dụng chữ ký số trên mail monre Văn bản hướng dẫn
24 Khảo sát danh mục, mã đối tượng thông tin, dữ liệu thuộc Bộ TN&MT Phiếu khảo sát
25 Cung cấp thông tin và nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ CNTT thương hiệu Việt Phiếu khảo sát
26 Phiếu đăng ký học viên khóa đào tạo “Khung chuẩn quốc tế trong quản lý, quản trị và kiến trúc tổng thể CNTT Thông báo và mẫu, bảng biểu
27 Lịch học khóa đào tạo “Khung chuẩn quốc tế trong quản lý, quản trị và kiến trúc tổng thể CNTT” Phiếu khảo sát
28 Phiếu khảo sát về An toàn Thông tin Phiếu khảo sát
29 Xây dựng Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa quốc gia giai đoạn 2016-2020 Văn bản hướng dẫn
30 Phiếu khảo sát về Nhu cầu thuê dịch vụ Công nghệ thông tin Phiếu khảo sát

 
 

Tìm kiếm