Nội dung đề tài

TNMT.08.31
Tiêu đề Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng, quản lý, khai thác thành phần dữ liệu không gian khung cấp tỉnh
Chủ nhiệm đề tài Ks. Khuất Hoàng Kiên
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Cấp quản lý Cấp Bộ
Thời gian thực hiện 36 tháng
Cơ quan chủ quản Cục CNTT & DLTNMT
Trạng thái Hoàn thành
Tóm tắt Xây dựng Sổ tay hướng dẫn xây dựng cơ sở dữ liệu không gian khung cấp tỉnh; Đề xuất giải pháp triển khai thành phần dữ liệu không gian khung cấp tỉnh trên nền mã nguồn mở; Dự thảo Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành hướng dẫn kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu khung cấp tỉnh.
Chi tiết đề tài

Nội dung 1: Điều tra, khảo sát và đánh giá các nguồn dữ liệu không gian tại địa phương và khả năng ứng dụng của chúng
Nội dung 2: Nghiên cứu, đề xuất nội dung thành phần dữ liệu không gian khung cấp tỉnh
Nội dung 3 : Nghiên cứu về quy trình xây dựng cơ sở dữ không gian khung tại địa phương
Nội dung 4: Nghiên cứu, tìm hiểu các chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng trong việc triển khai hạ tầng dữ liệu không gian khung cấp tỉnh trực thuộc trung phù hợp với cơ sở hạ tầng thông tin địa lý Việt Nam
Nội dung 5: Nghiên cứu, đánh giá và đưa ra giải pháp kỹ thuật xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu không gian khung tại địa phương với định hướng trên các giải pháp mã nguồn mở
Nội dung 6: Nghiên cứu đề xuât giải pháp triển khai thử nghiệm hệ thống tại Cục Công nghệ thông tin và 01 Sở Tài nguyên và Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên)
Nội dung 7 : Xây dựng Dự thảo Thông tư của Bộ về việc ban hành hướng dẫn kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu khung cấp tỉnh
Nội dung 8 : Xây dựng phần mềm thử nghiệm cập nhật, quản lý và cung cấp dữ liệu không gian khung cấp tỉnh

Download
 
 
 

Tìm kiếm