Nội dung đề tài

TNMT 2016.09.02
Tiêu đề Nghiên cứu, xây dựng Khung phát triển phần mềm trên nền tảng Web (Core Framework) trong ngành tài nguyên và môi trường
Chủ nhiệm đề tài Ks. Trần Huy Cường
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Cấp quản lý Cấp Quốc gia
Thời gian thực hiện 36
Cơ quan chủ quản Cục CNTT & DLTNMT
Trạng thái Hoàn thành
Tóm tắt Xây dựng được Khung phát triển phần mềm dùng chung trong ngành tài nguyên và môi trường làm nền tảng phát triển các ứng dụng trên nền web, GIS. - Tiến tới nâng cấp, hoàn thiện các trang thông tin điện tử của các đơn vị trong ngành Tài nguyên và Môi trường đáp ứng theo nghị định 43/2011/NĐ-CP
Chi tiết đề tài

Phân tích và đánh giá về hiện trạng ứng dụng CNTT  của các đơn vị thuộc ngành tài nguyên và môi trường
Nghiên cứu và đánh giá các Khung phát triển phần mềm trên nền web của các công ty trong nước và ngoài nước từ đó đưa ra mô hình khung phát triển phần mềm trên nền tảng web  thích hợp cho  các đơn vị thuộc ngành tài nguyên và môi trường
Nghiên cứu giải pháp, công nghệ xây dựng  Khung phát triển phần mềm trên nền  tảng web  cho các đơn vị thuộc ngành tài nguyên và môi trường
Xây dựng Khung phát triển phần mềm trên nền tảng web trong ngành tài nguyên và môi trường
Phân tích, đánh giá hệ thống thử nghiệm

Download
 
 
 

Tìm kiếm