Nội dung đề tài

TNMT.2017.09.02
Tiêu đề Nghiên cứu các giải pháp phục vụ xây dựng hệ thống hỏi đáp tự động về pháp luật ngành TN&MT
Chủ nhiệm đề tài Ks. Đào Quốc Hùng
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Cấp quản lý Cấp Bộ
Thời gian thực hiện 42
Cơ quan chủ quản
Trạng thái Chưa thực hiện
Tóm tắt Đề xuất giải pháp phục vụ xây dựng hệ thống hỏi đáp tự động về pháp luật ngành tài nguyên và môi trường. - xây dựng hệ thống hỏi đáp tự động về pháp luật ngành tài nguyên và môi trường và thử nghiệm trong lĩnh vực quản lý đất đai
Chi tiết đề tài

Nghiên cứu tổng quan về hệ thống hỏi đáp tự động và hệ thống văn bản pháp luật ngành tài nguyên và môi trường
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phục vụ xây dựng hệ thống hỏi đáp tự động về pháp luật ngành tài nguyên và môi trường
Xây dựng cơ sở tri thức (KB) pháp luật ngành tài nguyên và môi trường, thử nghiệm với nội dung văn bản pháp luật lĩnh vực đất đai
Xây dựng ontology tài nguyên và môi trường
Xây dựng CSDL ngân hàng câu hỏi pháp luật ngành tài nguyên và môi trường
Xây dựng phần mềm hỏi đáp tự động về pháp luật ngành tài nguyên và môi trường
Thử nghiệm và đánh giá kết quả thử nghiệm

Download
 
 
 

Tìm kiếm