Nội dung đề tài

TNMT.2018.09.05
Tiêu đề Nghiên cứu, đề xuất định hướng ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong ngành tài nguyên và môi trường, giai đoạn 2020 – 2030
Chủ nhiệm đề tài ThS. Trần Văn Đoài
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Cấp quản lý Cấp Bộ
Thời gian thực hiện 36 tháng
Cơ quan chủ quản Cục CNTT & DLTNMT
Trạng thái Hoàn thành
Tóm tắt Đánh giá được toàn diện kết quả ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong nghành tài nguyên và môi trường. - Đề xuất định hướng ứng dụng và phát triển CNTT ngành tài nguyên môi trường trong giai đoạn 2020-2030, phù hợp với chủ trương, chính sách, quan điểm của Đảng và Nhà nước về phát triển công nghệ thông tin và định hướng phát triển của ngành tài nguyên môi trường; tiếp cận xu thế phát triển lĩnh vực công nghệ thông tin trong Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; tăng cường hiệu quả, hiệu lực ứng dụng CNTT và quản lý dữ liệu ngành tài nguyên môi trường
Chi tiết đề tài

Khảo sát hiện trạng và thu thập yêu cầu xây dựng định hướng ứng dụng CNTT trong ngành TNMT
Phân tích, đánh giá hiện trạng ứng dụng và phát triển CNTT trong ngành tài nguyên và môi trường
Nghiên cứu, phân tích và đánh giá xu thế ứng dụng, phát triển CNTT và quản lý dữ liệu trong bối cảnh xu thế Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
Nghiên cứu, đề xuất định hướng ứng dụng và phát triển CNTT ngành tài nguyên môi trường trong giai đoạn 2020 đến 2030

Download
 
 
 

Tìm kiếm