Nội dung đề tài

Tiêu đề Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xác định giá trị tài liệu tài nguyên môi trường tại kho Lưu trữ Cục Công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng lưu trữ và quản lý tài liệu
Chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Văn Thi
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Cấp quản lý Cấp Cơ sở
Thời gian thực hiện 12
Cơ quan chủ quản Cục CNTT & DLTNMT
Trạng thái Hoàn thành
Tóm tắt '- Nghiên cứu xây dựng và đề xuất tiêu chí xác định giá trị của tài liệu lưu trữ tại kho Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường
Chi tiết đề tài

'-  Đánh giá hiện trạng tài liệu tài nguyên môi trường được lưu trữ tại kho Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường.
- Nghiên cứu phương pháp, tiêu chí xác định giá trị tài liệu tài nguyên môi trường được lưu trữ tại kho Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường.
- Triển khai thử nghiệm xác định giá trị tài liệu dựa trên các tiêu chí đã nghiên cứu.

Download
 
 
 

Tìm kiếm