Nội dung đề tài

Tiêu đề Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng bộ tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Chủ nhiệm đề tài ThS. Trương Thị Hòa
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Cấp quản lý Cấp Cơ sở
Thời gian thực hiện 12
Cơ quan chủ quản Cục CNTT & DLTNMT
Trạng thái Hoàn thành
Tóm tắt '- Làm rõ cơ sở lý luận về đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. - Xây dựng bộ tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Chi tiết đề tài

Nội dung 1: Nghiên cứu cơ sở lý luận về đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
Nội dung 2: Tổng quan về hệ thống TCVN, QCVN của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Nội dung 3: Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Download
 
 
 

Tìm kiếm