Nội dung đề tài

Tiêu đề Nghiên cứu phương pháp kiểm thử hiệu năng của các hệ thống trên nền web trong ngành tài nguyên và môi trường.
Chủ nhiệm đề tài KS. Phạm Văn Hiếu
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Cấp quản lý Cấp Cơ sở
Thời gian thực hiện 12
Cơ quan chủ quản Cục CNTT & DLTNMT
Trạng thái Hoàn thành
Tóm tắt Nâng cao công tác kiểm thử hiệu năng của hệ thống trên nền web trong ngành tài nguyên và môi trường. - Áp dụng một số công cụ kiểm thử hiệu năng các hệ thống trên nền web
Chi tiết đề tài

Nội dung 1:Khảo sát ,phân tích đánh giá hiện trạng hiệu năng của các hệ thống đã được triển khai tại Cục CNTT và DL TNMT
Nội dung 2: Nghiên cứu tổng quan và tìm hiểu các công cụ kiểm tra hiệu năng: Test performance, Load runner, Jmeter.
Nội dung 3:Thử nghiệm các công cụ kiểm tra hiệu năng trên các hệ thống: Quản lý và khai thác thông tin  dữ liệu đất đai trên nền điện toán đám mây_ELIS Cloud; Cổng thông tin Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quản lý cán bộ công chức viên chức Bộ.
Nội dung 4: Đánh giá lựa chọn công cụ kiểm tra hiệu năng áp dụng cho các hệ thống được xây dựng trong Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường.
Nội dung 5: Đề xuất xây dựng quy trình, kịch bản kiểm tra hiệu năng công cụ được lựa chọn

Download
 
 
 

Tìm kiếm