Nội dung đề tài

CS.2020.09.01
Tiêu đề Nghiên cứu giải pháp xây dựng ISO điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Chủ nhiệm đề tài ThS. Hoàng Thu Trang
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Cấp quản lý Cấp Cơ sở
Thời gian thực hiện 12
Cơ quan chủ quản Cục CNTT & DLTNMT
Trạng thái Hoàn thành
Tóm tắt Đề xuất các giải pháp xây dựng ISO điện tử tại Bộ Tài nguyên và Môi trường. - Thử nghiệm xây dựng, cập nhật ISO điện tử cho các quy trình ISO của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường.
Chi tiết đề tài

'- Khảo sát hệ thống ISO của Bộ Tài nguyên và Môi trường và của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường
- Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phục vụ xây dựng ISO điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Xây dựng module phần mềm hệ thống quản lý ISO điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Thử nghiệm xây dựng CSDL ISO điện tử cho các quy trình của Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường
- Triển khai thử nghiệm Hệ thống quản lý ISO điện tử tại Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường
- Xây dựng Sổ tay hướng dẫn xây dựng, triển khai ISO điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Download
 
 
 

Tìm kiếm