Nội dung đề tài

BĐKH 38
Tiêu đề Nghiên cứu cơ sở khoa học, công nghệ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia về biến đổi khí hậu và tác động của biến đổi khí hậu phục vụ ứng phó với biến đổi khí hậu
Chủ nhiệm đề tài KS. Nguyễn Hữu Chính, PGS.TS Bùi Tá Long
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Cấp quản lý Cấp Quốc gia
Thời gian thực hiện 36
Cơ quan chủ quản Cục CNTT & DLTNMT
Trạng thái Hoàn thành
Tóm tắt Mục tiêu chung của đề tài: Xác lập cơ sở khoa học, thực tiễn cho xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về biến đổi khí hậu, thông tin được quản lý, vận hành, cập nhật đồng bộ giữa các Bộ, ngành, địa phương và các đối tượng liên quan; Xây dựng được các ứng dụng quản lý, khai thác cập nhật cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu đảm bảo an toàn an ninh dữ liệu, chia sẻ thông tin thuận tiện, chính xác, thông suốt. Các mục tiêu cụ thể: 1. Xác lập cơ sở khoa học, thực tiễn cho xây dựng khung kiến trúc, các chuẩn dữ liệu, quy trình xây dựng, cập nhật, khai thác dữ liệu Quốc gia về biến đổi khí hậu và các đối tượng liên quan (bao gồm cả kết quả của các chương trình, đề án, dự án về biến đổi khí hậu và tác động của biến đổi khí hậu phục vụ ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai); 2. Xác lập cơ sở khoa học, thực tiễn cho việc xây dựng các ứng dụng quản lý, khai thác, cập nhật cơ sở dữ liệu biến đổi khí hậu; xử lý số liệu phục vụ giải các bài toán ứng phó với biến đổi khí hậu với các giải pháp về hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ quản lý, cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu; an ninh, an toàn dữ liệu; 3. Nghiên cứu đề xuất môi trường pháp lý về xây dựng, cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu (gồm các tiêu chuẩn Quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật, quy chế xây dựng, vận hành, cập nhật, khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu); 4. Chứng minh tính đúng đắn, chính xác, khả thi của khung kiến trúc, các chuẩn dữ liệu, quy trình xây dựng, cập nhật khai thác dữ liệu về biến đổi khí hậu của kết quả nghiên cứu trên cơ sỏ thí điểm xây dựng khung cơ sở dữ liệu, hạ tầng công nghệ thông tin và các ứng dụng phục vụ quản lý và nghiệp vụ của Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu); 5. Góp phần xây dựng, phát triển, chương trình đào tạo về biến đổi khí hậu và tác động của biến đổi khí hậu, ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ ảnh hưởng của thiên tai.
Chi tiết đề tài

Nội dung 1: Nghiên cứu tình hình trong nước và thế giới liên quan đến đề tài, phân tích hiện trạng, xác định nội dung, phạm vi nghiên cứu hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia về biến đổi khí hậu.

 • Tổng hợp, kế thừa các nghiên cứu liên quan đến đề tài trong nước và thế giới;
 • Các định hướng chiến lược, chính sách ngắn hạn và dài hạn ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ ứng phó với biến đổi khí hậu;
 • Hiện trạng xây dựng CSDL biến đổi khí hậu, các vấn đề còn tồn tại trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu và phương hướng, khả năng giải quyết;
 • Nội dung, thông tin CSDL biến đổi khí hậu, khí tượng thủy văn của ngành tài nguyên và môi trường;
 • Nội dung, thông tin CSDL biến đổi khí hậu của các ngành, địa phương;
 • Nội dung, thông tin các chương trình, dự án, đề tài, nhiệm vụ về biến đổi khí hậu của các Bộ, ngành và địa phương;
 • Nội dung CSDL biến đổi khí hậu và các thông tin liên quan của các nước trên thế giới;
 • Phân tích, xác định phạm vi, quy mô nghiên cứu chung của đề tài (với điều kiện hiện tại)

Nội dung 2: Nghiên cứu khung kiến trúc hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia về biến đổi khí hậu và tác động của biến đổi khí hậu phục vụ ứng phó với biến đổi khí hậu.

 • Nghiên cứu các phương pháp luận xây dựng kiến trúc tổng thể, từ đó so sánh và lựa chọn phương pháp phù hợp với lĩnh vực biến đổi khí hậu tại Việt Nam.
 • Nghiên cứu, xây dựng kiến trúc nghiệp vụ cho hệ thống
 • Nghiên cứu, xây dựng kiến trúc dữ liệu
 • Nghiên cứu, xây dựng kiến trúc ứng dụng
 • Nghiên cứu, xây dựng kiến trúc công nghệ
 • Nghiên cứu, xây dựng kiến trúc an ninh, bảo mật
 • Nội dung 3: Nghiên cứu xây dựng chuẩn dữ liệu, xây dựng mô hình dữ liệu và khung cơ chế, chính sách tạo nên môi trường pháp lý cho cơ sở dữ liệu quốc gia về biến đổi khí hậu, triển khai vận hành thí điểm hệ thống cơ sở dữ liệu trên hạ tầng công nghệ thông tin của Cục Công nghệ thông tin và Ủy ban quốc gia về BĐKH.

  Nhằm đạt được mục tiêu đề ra, chúng ta sẽ tập trung vào các công việc chính sau đây:

        -   Nghiên cứu xác định các yêu cầu đặt ra đối với khung thể chế cho CSDLQG về BĐKH;

             -  Nghiên cứu, đề xuất nội dung mô hình thể chế cho CSDLQG về BĐKH, bao gồm việc xác định danh sách, nội dung chính của các cơ chế, chính sách cần xây dựng;

              -  Nghiên cứu về mô hình thể chế quản lý CSDLQG về BĐKH phục vụ ứng phó với biến đổi khí hậu (quy chế xây dựng, vận hành cập nhật, khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu).

  - Nghiên cứu, phân tích và đề xuất các tiêu chuẩn phục vụ xây dựng nội dung dữ liệu, thông tin mô tả dữ liệu (metadata), trao đổi, cung cấp và khai thác dữ liệu cho hệ thống CSDL QG về BĐKH;

               -   Nghiên cứu đề xuất áp dụng các chuẩn về đảm bảo an ninh và an toàn truy cập trong quá trình chia sẻ và đồng vận hành hệ thống CSDL QG về BĐKH;

  -  Xây dựng mô hình dữ liệu cho hệ thống CSDL QG về BĐKH theo các chuẩn đã được xây dựng ở trên.

                   -   Xây dựng cơ sở dữ liệu thử nghiệm cho một số nhóm dữ liệu chính trong hệ thống: Lượng mưa, nhiệt độ, độ ẩm, mực nước biển, vùng ngập lụt, giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu ở Việt Nam;

                   -   Nghiên cứu, triển khai thí điểm hệ thống CSDL QG về BĐKH trên nền tảng hạ tầng của Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tài nguyên và Môi trường, từ đó xây dựng đề xuất về hạ tầng phục vụ quản lý, vận hành hệ thống CSDL QG về BĐKH.

 •  

Download
 
 
 

Tìm kiếm