Nội dung đề tài

BĐKH.28
Tiêu đề Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng và hoàn thiện khung cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia và xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường theo chuyên ngành. Thử nghiệm ứng dụng và xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường cho một chuyên ngành
Chủ nhiệm đề tài KS. Nguyễn Bảo Trung
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Cấp quản lý Cấp Quốc gia
Thời gian thực hiện 36
Cơ quan chủ quản Cục CNTT & DLTNMT
Trạng thái Hoàn thành
Tóm tắt 13.1. Mục tiêu tổng quát Hoàn thiện khung cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia, làm nền tảng xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin thông suốt, phục vụ quản lý hiệu quả trong lĩnh vực môi trường. 13.2. Mục tiêu cụ thể 1. Đưa ra được cơ sở khoa học và thực tiễn về việc xây dựng khung cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia; 2. Đề xuất được khung cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia cho Việt nam 3. Xây dựng được khung cơ sở dữ liệu môi trường cho các chuyên ngành phù hợp với khung cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia; 4. Thử nghiệm áp dụng và xây dựng được cơ sở dữ liệu cho một chuyên ngành môi trường.
Chi tiết đề tài
Download
 
 
 

Tìm kiếm