CSDL tích hợp TNMT
Cơ sở dữ liệu nền địa lý Quốc gia
Tỷ lệ 1:1.000.000
Tỷ lệ 1:500.000
Tỷ lệ 1:250.000
Tỷ lệ 1:100.000
Tỷ lệ 1:50.000
Bản đồ hành chính tỉnh Bình Định (test)
  
  
Danh mục các CSDL chuyên ngành
Môi trường
Địa chất khoáng sản
Đất đai
Khí tượng thủy văn
Tài nguyên nước
Đo đạc - Bản đồ
Tài nguyên Biển và Hải đảo

Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp tài nguyên và môi trường Quốc gia được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại quyết định số 2821/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2005. Kế hoạch thực hiện dự án từ năm 2005 đến hết năm 2008 với nguồn vốn sự nghiệp kinh tế. Chủ đầu tư thực hiện dự án là Trung tâm Thông tin – Bộ Tài nguyên và Môi trường, nay là Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Từ khi có quyết định phê duyệt dự án, Trung tâm Thông tin đã khẩn trương triển khai thực hiện các hạng mục của dự án. Trung tâm Thông tin đã tiến hành họp và thống nhất phương án triển khai với tất cả các đơn vị thực hiện trong năm 2005 và đầu năm 2006. Dự án này là một trong những dự án đầu tiên lồng ghép, tích hợp thông tin của tất cả các ngành từ khi thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Dự án tại thời điểm này đã đến giai đoạn kết thúc, các đơn vị đã giao nộp sản phẩm theo đúng yêu cầu và được tích hợp tại máy chủ cơ sở dữ liệu của Cục Công nghệ thông tin. Danh mục dữ liệu như sau :

- Dữ liệu nền địa lý các tỷ lệ 1/1.000.000, 1/500.000, 1/250.000, 1/100.000 và 1/50.000 phủ trùm toàn lãnh thổ Việt Nam

- Môi trường : Vườn Quốc gia và khu bảo tồn, hệ thống quan trắc môi trường Quốc gia, rừng ngập mặn, các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc gia, quốc tế và cơ sở dữ liệu về các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các nguồn thải

- Tài nguyên nước : Tài nguyên nước mặt, tài nguyên nước dưới đất, các công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước

- Tài nguyên khoáng sản : Thông tin địa chất trên nền bản đồ địa chất các tỷ lệ từ 1/1.000.000 đến 1/50.000, thông tin mức độ điều tra địa chất về diện tích điều tra và các lỗ khoan điều tra, đánh giá, thăm dò khoáng sản

- Khí tượng thủy văn : Mạng lưới trạm khí tượng bề mặt, mạng lưới trạm bức xạ, mạng lưới điểm đo mưa, mạng lưới trạm khí tượng cao không, mạng lưới trạm khí tượng nông nghiệp, mạng lưới trạm thủy văn, mạng lưới trạm khí tượng hải văn, mạng lưới trạm môi trường không khí và nước

- Tài nguyên đất : Hiện trạng sử dụng đất toàn quốc, hiện trạng sử dụng đất các vùng kinh tế, quy hoạch sử dụng đất toàn quốc, quy hoạch sử dụng đất các vùng kinh tế

- Đo đạc và Bản đồ : Thông tin trắc địa ( bao gồm hệ thống trạm GPS quốc gia, thủy chuẩn và trọng lực ) , thông tin bản đồ ( địa chính cơ sở, địa hình đáy biển và bản đồ địa hình các tỷ lệ từ 1:1.000.000 đến 1:25.000 ), thông tin ảnh hàng không và ảnh vệ tinh

Mô hình dữ liệu đã được thiết kế sử dụng phương pháp thiết kế hướng đối tượng, tương thích chuẩn quốc tế ISO/TC-211. Thiết kế này sẽ tiến tới dùng chung cho tất cả các đơn vị trong và ngoài ngành sử dụng hệ thống nền địa lý thống nhất sau khi được chỉnh sửa phù hợp với tiêu chuẩn Quốc gia khi tiêu chuẩn này được ban hành.

Cục công nghệ Thông tin đã tiến hành biên tập và công bố danh mục dữ liệu trong cơ sở dữ liệu tích hợp tài nguyên và môi trường. Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu khai thác đề nghị liên hệ trực tiếp với Trung tâm Lưu trữ và Dịch vụ thông tin tài nguyên và môi trường thuộc Cục Công nghệ thông tin để được cung cấp theo quy định của pháp luật.