Cơ sở dữ liệu bản đồ nền địa lý, tỷ lệ 1:1.000.000
Mã sản phẩm: CiMap T1M
Phiên bản: 2.0
Năm phát hành: 2006
Đơn vị sản xuất:
TT Công nghệ phần mềm và GIS
Giới thiệu   Chức năng Giao diện   Tải về         Yêu cầu    
Trên cơ sở thực hiện dự án “Xây dựng CSDL tích hợp TNMT Quốc gia”, phần cơ sở hạ tầng thông tin địa lý Quốc gia ( VSDI ), Trung tâm Thông tin đã hoàn thành bộ bản đồ nền tỷ lệ 1:1.000.000 với 7 nhóm lớp thông tin
Quản lý đất đai  
STT Mã hiệu sản phẩm Tên sản phẩm
1 CiLIS 2006Hệ thống thông tin đất đai - CiLIS
2 TK05Hệ thống quản lý CSDL thống kê đất đai
3 ELISHệ thống thông tin Đất đai và Môi trường
Trước | Tiếp
Tên sản phẩm:
Đơn vị sản xuất:
Thuộc lĩnh vực:
Năm phát hành: