Phần mềm chuyển đổi hệ tọa độ cho bản đồ số
Mã sản phẩm: MapTrans 2005
Phiên bản: 3
Năm phát hành: 2006
Đơn vị sản xuất:
Phòng quản lý mạng
Giới thiệu   Chức năng Giao diện   Tải về         Yêu cầu    
Phần mềm Map Transformation (sau đây gọi tắt là phần mềm MapTrans) là phần mềm chuyển đổi các bản đồ số dưới định dạng (format) DGN, MapInfo từ hệ tọa độ HN-72 sang hệ tọa độ VN-2000 và ngược lại
Quản lý đất đai  
STT Mã hiệu sản phẩm Tên sản phẩm
1 CiLIS 2006Hệ thống thông tin đất đai - CiLIS
2 TK05Hệ thống quản lý CSDL thống kê đất đai
3 ELISHệ thống thông tin Đất đai và Môi trường
Trước | Tiếp
Tên sản phẩm:
Đơn vị sản xuất:
Thuộc lĩnh vực:
Năm phát hành: