CiPortal - Portal chuyên ngành TNMT
Mã sản phẩm: CiPortal © 2006
Phiên bản:
Năm phát hành: 2008
Đơn vị sản xuất:
Phòng quản lý mạng
Giới thiệu   Chức năng Giao diện   Tải về         Yêu cầu    
CiPortal - Portal chuyên ngành Tài nguyên và Môi trường
Quản lý đất đai  
STT Mã hiệu sản phẩm Tên sản phẩm
1 CiLIS 2006Hệ thống thông tin đất đai - CiLIS
2 TK05Hệ thống quản lý CSDL thống kê đất đai
3 ELISHệ thống thông tin Đất đai và Môi trường
Trước | Tiếp
Tên sản phẩm:
Đơn vị sản xuất:
Thuộc lĩnh vực:
Năm phát hành: